Čtvrtá a závěrečná fáze mezinárodního osvojení se týká informovanosti, tedy jak se dítěti vede v nové rodině. Jak se tyto informace získávají a kdo je za ně zodpovědný? V jakých intervalech se zasílají na příslušný úřad? A mají vliv na konečné rozhodnutí o osvojení? Odpovědi na tyto otázky získáte v tomto článku. Po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením jsou zainteresované orgány povinny zasílat Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zprávy o situaci dítěte v rodině tzv. follow-up-report. Dále pověřená osoba v přijímacím státě vypracuje zprávu o výsledcích, které získá návštěvou rodiny. Ke zprávě je dále přiložena aktuální lékařská zpráva a fotografie dítěte spolu s ostatními členy rodiny. Zprávy budou zasílány v těchto intervalech: po 1 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě, po 3 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě, po 6 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě, po 12 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě. Následovně budou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zasílány v souvislosti s dosaženým věkem dítěte, a to takto: ve 3 letech věku dítěte, v 7 letech věku dítěte, ve 12 letech věku dítěte, v 15 letech věku dítěte, v 18 letech věku dítěte. Vypracované zprávy jsou zasílány na příslušný orgán. Pokud v rámci šetření zjistí pověřený sociální pracovník, že umístění dítěte v péči osvojitelů před osvojením, není v nejlepším zájmu dítěte, informuje příslušný orgán a následují potřebná opatření pro ochranu dítěte. Po 6 měsících od umístění dítěte v přijímacím státě a po předložení 3 zpráv mohou osoby, kterým je dítě předáno do péče osvojitelů před osvojením, zažádat o vydání rozhodnutí…
Třetí fáze procesu mezinárodního osvojení se týká seznámení budoucích rodičů s dítětem. Představíme si dílčí kroky, které musí podstoupit žadatelé spolu s dítětem. Dozvíte se, co žadatelé mohou zjistit o dítěti před první návštěvou. Jak probíhá samotné seznámení žadatelů s dítětem. A jak se postupuje v momentě, kdy dojde ke komplikacím v interakci. Článek vás podrobně provede jednotlivými body třetí fází mezinárodního osvojení. Třetí fáze mezinárodního osvojení má několik bodů, které musí žadatelé a dítě absolvovat. A jedná se o: Výběr vhodných žadatelů pro dítě tzv. matching Seznámení žadatelů s dítětem tzv. interakce Předání dítěte do péče osvojitelům před finalizací celého procesu Odjezd žadatelů po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením Co se žadatelé mohou dozvědět o dítěti - evidence dětí vhodných k osvojení Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vede evidenci dětí vhodných k osvojení. Každé dítě má svojí spisovou dokumentaci, ve které jsou obsaženy: osobní údaje dítěte zpráva o sociální situaci dítěte zpráva o psychologickém vyšetření dítěte zpráva o zdravotním stavu dítěte kopie osvědčení o státním občanství dítěte kopie rodného listu dítěte doklad prokazující osvojitelnost dítěte doklad prokazující zachování principu subsidiarity- podpůrnost mezinárodního osvojení viz. první fáze mezinárodního osvojení rozhodnutí příslušného orgánu o výchově dítětefotografie dítěte 1. Výběr vhodných žadatelů pro dítě tzv. matching Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí provede na základě dokumentace žadatelů a dítěte spárování tzv. matching. Návrhy matchingu předkládá k posouzení Poradnímu sboru Úřadu pro náhradní rodinnou péči. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zašle poté příslušnému orgánu oznámení o výběru tzv. matching letter, který obsahuje: zdravotní zprávu dítěte psychologickou zprávu dítěte…
Mezinárodní osvojení má svojí evidenci žadatelů, jakým způsobem se do ní dostane a za jakých podmínek dojde k vyřazení z evidence? To jsou stěžejní otázky pro tento článek. Podrobně se tedy budeme věnovat žádosti o zařazení do evidence, zaměříme se na dokumenty, které musí být součástí. A v případě vyřazení z evidence zájemců se budeme věnovat důvodům a řešením. Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli V této sekci se zaměříme především na: Zařazení do evidence žadatelů Vyřazení z evidence žadatelů A. Zařazení do evidence žadatelů Žádost se podává na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí nebo na pověřenou organizaci přijímajícího státu. Řízení o zařazení do evidence probíhá písemnou formou. K žádosti se musí přiložit následující dokumenty: schválení žádosti o osvojení schválení musí být provedeno příslušným orgánem přijímajícího státu musí obsahovat jasné vyjádření, že žadatelé jsou vhodní a způsobilí k osvojení musí obsahovat charakteristiku dětí, o které by se byli schopni žadatelé postarat rodné listy žadatelů doklady o státním příslušenství osvědčení o bezúhonnosti žadatelů výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců oddací list žadatelů zprávu o sociální šetření, ne starší 1 roku zprávu o posouzení žadatelů, ne starší 1 roku zpráva musí být vypracovaná psychologem zpráva musí obsahovat vyšetření případné psychopatologie zprávu o zdravotním posouzení žadatelů, ne starší 6 měsíců zpráva musí být vypracovaná praktickým lékařem zprávu o zaměstnání žadatelů doklad o příjmech žadatelů souhlas žadatelů s provádění kontrol dítěte v dobách stanovených Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí vyplněný dotazník fotodokumentaci fotografie žadatelů fotografie všech osob žijících ve společné domácnosti spolu s žadateli fotografie širší rodiny…
Proces mezinárodního osvojení začíná u možnosti osvojení. Zaměříme se tedy na to, jaké dítě lze osvojit ve spojitosti s mezinárodním osvojením a kdo je vhodným kandidátem. Vše, co potřebujete vědět o první fázi procesu mezinárodního osvojení, naleznete v tomto článku. Možnost zprostředkování osvojení dětí z České republiky do zahraničí Osvojení dítěte z České republiky do zahraničí lze pouze prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je ústředním orgánem. Osvojit dítě lze pouze v případě, že je dítě tzv. právně volné, tedy pokud: rodiče dítěte dali souhlas s osvojení dítěte; takový souhlas může dát matka dítěte nejdříve po 6 týdnech od narození, otec dítěte může souhlasit i před uplynutím této doby; nejdříve však po narození dítěte, souhlas s osvojením rodiče dávají před soudem, po 3 měsících od souhlasu s osvojením se pozastavují práva a povinnosti rodičů, soud jmenuje poručníka dítěte- orgán sociálně-právní ochrany dětí. soud rozhodl, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení, a to z těchto důvodů: rodiče osvojovaného dítěte jsou zbaveni rodičovské povinnosti a práva dát souhlas k osvojení, rodiče dítěte nejsou schopni projevit své stanovisko, rodiče osvojovaného dítěte se pohybují na neznámém místě, které se nedaří soudu a dalším orgánům zjistit, rodiče o dítě nemají zjevný zájem. rodiče dítěte nejsou známi, jedná se o osiřelé dítě bez dalších příbuzných. Kdo se mlže stát osvojitelem manželé nebo jeden z manželů ve výjimečných případech může osvojit i samostatná osoba páry stejného pohlaví nemůžou osvojit dítě Mezi osvojitelem a dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl. Zpravidla takový, který odpovídá přirozenému věkovému rozdílu mezi rodičem a dítětem.…
středa, 17 srpen 2016 08:43

Mezinárodní osvojení z ciziny

Napsal(a)
Uvažujete-li o osvojení dítěte z ciziny, pak je tento článek právě pro vás. Jak funguje celý proces mezinárodního osvojení z ciziny? Jaké dílčí kroky musí žadatelé podstoupit? A kdo vlastně je vhodný žadatel? Jsou v rámci tohoto osvojení nějaká omezení? Jakou roli hraje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí? Na tyto a další otázky nejdete odpovědi v tomto článku. Kdo může žádat o zprostředkování osvojení z ciziny Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je oprávněn zprostředkovat mezinárodní osvojení dítěte z ciziny pro žadatele z České republiky. Žadatelem o mezinárodní osvojení z ciziny se může stát osoba dvěma způsoby. Osoba může výslovně žádat přímo zprostředkování mezinárodního osvojení, a to bez předchozí snahy o osvojení dítěte z ČR. Osoba může dát souhlas k zařazení do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v případě, že mu nebude zprostředkováno osvojení v České republice. Úřad je pak oprávněn zprostředkovat mezinárodní osvojení pro žadatele pobývající v České republice déle jak 1 rok. Proces mezinárodního osvojení z ciziny Proces mezinárodního osvojení z ciziny a jeho konkrétní fáze. A tyto níže zmíněné fáze mají své kroky, které je třeba podstoupit, pokud chceme osvojit dítě z ciziny. Žádost Postup Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zprostředkování ve státu původu dítěte Finalizace adopce 1. Žádost Zájemci o osvojení se obracejí na obecní úřad v místě svého bydliště. Žádost může být výlučně podaná pouze o zprostředkování osvojení z ciziny, a to i bez předchozího zájmu o zprostředkování osvojení dítěte z ČR. Nebo lze také udělit souhlas k zařazení do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v případě, že nedojde k osvojení v České republice v zákonné lhůtě cca 3 a půl let. 2. Postup Úřadu Poté, co dojde k zařazení žadatelů do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu…
úterý, 16 srpen 2016 08:35

Mezinárodní osvojení

Napsal(a)
Mezinárodní osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče. K tomuto druhu osvojení se sahá v momentě, kdy se nedaří pro dítě najít náhradní rodinu v zemi, ve které se narodilo. Mezinárodní osvojení má svá pravidla a zákonitosti. Tento článek se zaměří především na ty úmluvy, ze kterých mezinárodní osvojení vychází. V České republice mezinárodní osvojení zprostředkovává Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Jaká je agenda úřadu, a které úkoly plní? A jak vlastně daný úřad pracuje? V neposlední řadě se článek věnuje i samotnému procesu mezinárodního osvojení. Mluvíme tedy o adopci dětí do ciziny a z ciziny. Tenhle druh adopce se používá v případě, kdy se nepodaří dítěti najít náhradní rodinu v zemi, kde se dítě narodilo. Tato forma adopce vychází z: Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference. Haagská úmluva stanovuje postup při osvojování dítěte do zahraničí: určuje povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení v zemi, kde se dítě narodilo, zaručuje biologickým rodičům anonymitu, zásadně vylučuje jakékoliv zisky z adopcí, nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Důležitou roli při mezinárodní adopci zprostředkovává Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Co to je mezinárodní osvojení? Určující pro mezinárodní osvojení (adopci) je „obvyklé bydliště žadatele“. Rozumí se tím, kde žadatel pracuje, skutečně bydlí a kde má zázemí. Není tedy rozhodující státní občanství žadatele, ani jeho trvalý…
neděle, 14 srpen 2016 08:22

Výběr prvního dětského kola

Napsal(a)
Pamatujete si na své první kolo? Možná si ještě detailně vybavíte barvu, doplňky a jak bylo senzační. První kolo je takovým mezníkem v dětství. Jak ale vybrat to správné kolo? Při výběru rozhoduje nejen váha a velikost, o kvalitě kola rozhodují především právě ty detaily. Výhodu mají ty děti, které začínaly na odrážedlech a získaly tak rovnováhu. S jízdou na kole lze u dětí začít již v útlém věku. Děti jsou pohybově nadané a rychle se učí. Jízda na kole zlepšuje nejenom jejich motoriku a stabilitu, ale také je účinným prostředkem ke zvyšování jejich fyzické zdatnosti. Nemluvě o tom, že to pomáhá rodinným vztahům, kdy budete společně a aktivně trávit čas. Dětské kolo na míru Důležitá je velikost kola, ta je totiž rozhodující pro to, aby dítě mohlo kolo správně ovládat. A jak ji poznáte? Nechte dítě rozkročit se nad horní rámovou trubkou s nohama na zemi. Mezi trubkou a rozkrokem dítěte by mělo být asi pět centimetrů volného místa. Pokud je to více, je kolo malé, pokud méně, je kolo ještě příliš velké. Důležitá je také vzdálenost od sedla k řídítkům. Malý sportovec by měl být při sezení schopen bez problémů řídítka uchopit. Výšku sedla nastavte zvláště u menších dětí tak, aby dítě dosáhlo nohama na zem. Kolo jako investice Pořízení dětského kola není nejlevnější záležitostí. Je ovšem třeba se na to dívat jako na investici do zdravého sportovního vývoje a radosti ze sportu a zdravého životního stylu. To vše však můžete pokazit například tím, že dítěti koupíte větší kolo, než by mělo mít,…
sobota, 13 srpen 2016 08:15

Výběr odrážedla pro nejmenší - typu "motorka"

Napsal(a)
Synovi nebo dceři budou dva roky a vy uvažujete o odrážedle? Ale jaké, že? Výběr je veliký, ale jsou všechna odrážedla ta správná a kvalitní pro vás? Při testování odrážedel a odrážecích kol je důležitá bezpečnost těchto výrobků pro děti. Mezi odrážedly ale je těch dobrých pomálu. Pojďme si shrnout ty kritéria, která jsou rozhodující pro výběr odrážedla. Věk dítěte Prvním z kritérií při výběru dětského odrážedla je věk dítěte. Odrážedla jsou vhodná až pro děti, které se umí samy z polohy na čtyřech stabilně posadit, stoupnout si a chodit kolem nábytku, ideální je, pokud umí i chodit samy ve volném prostoru. Pro nejmenší je tedy určeno odrážedlo typu motorka. Bezpečné používání odrážedla Při jízdě na odrážedle musí dítě celými chodidly dosáhnout na zem, nestačí mít na zemi jen špičky, ale skutečně se doporučuje vybrat takové odrážedlo, aby mělo dítě na zemi celá chodidla. Odrážedlo musí mít správnou výšku sedátka a řidítek, a mělo by se využívat jen malou část dne zhruba 2 hodiny. Při odrážení má dítě střídat obě nohy, čímž se kompenzuje prohnutí v bedrech. Dětské odrážedlo typu motorka s řiditelnou přední vidlicí má pro zajištění vyšší bezpečnosti dítěte zvětšený rozchod zadních kol. Odrážedla jsou vyrobena z velmi odolného a lehkého plastu. A díky tomu je lehce ovladatelné a dítě tak velice rychle získává potřebnou jistotou a stabilitu. Proč koupit odrážedlo? Odrážedlo se obvykle používá k nácviku stability před koupí kola a slouží pro dítě k rychlejšímu pohybu po venku. Dodává pak dítěti potřebnou oporu a výrazně rozvíjejí jeho pohybové schopnosti a jistotu pohybu.…
pátek, 12 srpen 2016 08:07

Výběr cyklistické sedačky

Napsal(a)
Patří cyklistika mezi vaše koníčky? A nechcete se ho vzdát ani poté, co se vaše rodina rozrostla? Stačí se jen poohlédnout se po vhodném typu dětské cyklosedačky. Nabídka dětských cyklosedaček je široká a zákonitě vzniká otázka, která je tou nejlepší pro dítě. Nejlepší je samozřejmě ta, která je nejenom pohodlná, ale zejména bezpečná. Pojďme si projít proces na konci, kterého budete mít tu správnou a bezpečnou cyklosedačku. Kupujeme dětskou sedačku První otázkou, kterou si musíte v tomto ohledu položit je, zda si pořídit dětskou sedačku přední či zadní. Jaký je rozdíl? Přední sedačky jsou určeny spíše pro kratší přejezdy, protože dítě v nich kvůli nízké zádové opěrce nesedí tak pohodlně. Dítě je také méně chráněno v případě pádu, ale také proti prachu a hmyzu. Jejich výhodou je naopak to, že cyklista na dítě neustále vidí. A v neposlední řadě dítě ocení příjemnější výhled i ve směru jízdy. Zadní sedačky oproti tomu nabízejí větší oporu zad a tím i pohodlí. Některé sedačky jsou dokonce polohovatelné, takže je možné je sklopit do polohy, v níž dítě více leží. Výhodou těchto sedaček je lepší ochrana dítěte proti čelnímu větru, hmyzu a prachu, a také v případ pádu. Nevýhodou zadních sedaček je tedy to, že rodič na dítě vůbec nevidí a dítě má pak omezený výhled vpřed. Samonosná sedačka nebo na nosič? Musíte se rovněž rozhodnout, zda zvolíte sedačku samonosnou, nebo sedačku s možností montáže na nosič. Co je lepší? Nejpraktičtější jsou takové samonosné sedačky, kdy se můžete rozhodnout před každou vyjížďkou, zda sedačku na kolo jednoduše připevníte, či…
První jízda, na kole sedí dítě, které se klátí ze stranu na stranu, rodič nervózně přešlapuje opodál. Jak naučit dítě jezdit na kole a neznechutit mu to? Čeho se vyvarovat, protože každému někdy ujedou nervy a přirozeně děláme chyby. Kontroverzní otázkou při výuce jízdy na kole je, používat či nepoužívat přídavná kolečka. Představme tedy argumenty pro a proti. Jasně, že bez koleček Čím menší dítě se naučí držet rovnováhu, tím snadněji se mu adaptuje mozek na novou úlohu. Díky přídavným kolečkům se podporují nesprávné návyky pro držení rovnováhy. Upozorňuje se pak i na karamboly, které jdou na vrub právě těm pomocníkům, kdy dítě s postranními kolečky, pokud chce zatočit tak správně jak na kole tzn. s naklopením kola na stranu zatáčky, se nakonec rozhoupalo a převrátilo se. Nejlepší je za začátečníkem běžet a jistit, zní z názorové skupiny proti kolečkům. Nezatracujte přídavná kolečka Ač jsou přídavná kolečka v dnešní době tak trochu „out“, a spíše se ve výuce razí trend, kdy si děti osvojují práci s těžištěm na jednostopém odrážedle a techniku šlapaní do pedálů na tříkolce, stále existují i děti, kterým přídavná kolečka velmi pomohou. Patří mezi ně především děti velmi nejisté a bojácné. Dále děti, které dlouho nemohou pochopit spojitost mezi pohybem vpřed a šlapáním, a tak jim neustále hrozí převržení. Hrozí i vypěstování si odporu k samotnému kolu. Ano, přídavná kolečka sice obvykle prodlužují dobu, než se děti na kole opravdu naučí, ale pokud dětem spolu s kolečky vezmete i radost z jízdy na kole, vzali jste jim něco, co v žádném obchodě…
Strana 1 z 7