pondělí, 01 únor 2016 07:48

Příspěvek na úhradu pobytu a péče

Napsal(a)
Kdy, v jakých situacích, se vyplácí příspěvek na úhradu pobytu a péče dítěte? Kdo má povinnost tento příspěvek hradit? A jaká je jeho výše? Na tyto konkrétní otázky najdete odpovědi níže v článku. Jedná se o finanční příspěvek upravený v § 42b zákona o sociálně právní ochraně dětí. Povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mají: rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy, popřípadě jiná osoba povinná výživou dítěte, nezletilý rodič umístěný společně s dítětem v takovém zařízení, příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte. Rodiče se na hrazení tohoto příspěvku podílejí rovným dílem. Nárok zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) na získání příspěvku na úhradu pobytu a péče je vázán na způsob přijetí dítěte. Povinnost hradit tento příspěvek mají výše uvedené osoby (tj. 1,2,3)pouze v případě, že je dítě do zařízení umístěno na základě rozhodnutí: soudu, obecního úřadu, obce s rozšířenou působností. To však neznamená, že by zákonní zástupci dítěte, kteří požádají o jeho umístění do zařízení, neměli povinnost finančně zařízení přispívat. V písemné dohodě, která se uzavírá mezi zákonným zástupcem dítěte a ZDVOP, musí být sjednán způsob a výše úhrady příspěvku za pobyt dítěte s tím, že výše této částky je limitována výší příspěvku na úhradu pobytu a péče. Pokud je však dítě umístěno v ZDVOP na základě vlastní žádosti, příspěvek na úhradu pobytu a péče se nestanovuje. Výše příspěvku Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc nejvýše 1,6násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá…
čtvrtek, 28 leden 2016 06:59

Jak se žádá o osvojení dítěte

Napsal(a)
Proces osvojení dítěte má několik fází. A každá fáze představuje několik na sebe navazujících kroků. Článek vás provede jednotlivými body, které žadatelé o osvojení musí projít, pokud chtějí adoptovat dítě. Zodpovíme otázky typu, jaké dokumenty musí být přiloženy k žádosti, a kdo posuzuje tyto žádosti, kdo rozhoduje o vhodnosti konkrétních kandidátů, a případně kam se obrátit s dalšími dotazy. Po přečtení článku se snadno zorientujete v této problematice. Fáze procesu osvojení dítěte podání žádosti o zprostředkování osvojení odborné posouzení vytipování vhodných žadatelů podání návrhu k soudu 1. Podání žádosti o zprostředkování osvojení Žadatelé o osvojení se musí dostavit na oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného pověřeného obecního úřadu dle místa trvalého pobytu. Zde obdrží podrobné informace o formách náhradní rodinné péče a vlastně o celém procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Žadatelé o osvojení si vyzvednou formuláře k vyplnění a to: žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení dotazníky týkající se osobních údajů žadatelů a jejich představy o přijatém dítěti. K žádosti je třeba doložit: doklad o trvalém pobytu, doklad o výši příjmů, zprávu o zdravotním stavu, a také své fotografie. Sociální pracovník si vyžádá: opis z rejstříku trestů, hodnocení od zaměstnavatele a v dohodnutém termínu navštíví žadatele v jejich domácnosti. Po shromáždění všech podkladů obecní úřad zašle celou spisovou dokumentaci, ke které připojí své vyjádření, příslušnému krajskému úřadu k odbornému posouzení. 2. Odborné posouzení Krajský úřad vede evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatelů do této evidence, a to na základě tzv. odborného posouzení. Všichni žadatelé…
čtvrtek, 21 leden 2016 11:21

Rodičovský příspěvek - jak na to?

Napsal(a)
Lámete si hlavu, jaký je rozdíl mezi peněžitým příspěvkem v mateřství a rodičovským příspěvkem? Jaká částka Vám bude vyplácena při rodičovské dovolené a dá se s rodičovským příspěvek dále manipulovat? Lze na rodičovské dovolené pracovat? Na tyto a další otázky vám dá odpovědi následující článek. Rodičovský příspěvek: nárok na něj má rodič, který osobně a po celý den pečuje o dítě, celková částka je 220 000 Kč, které se čerpají nejdéle do 4 let věku toho daného dítěte. Výpočet rodičovského příspěvku Pro stanovení výše RP je rozhodující denní vyměřovací základ. Pokud alespoň jeden z rodičů dosáhne k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30 násobku denního vyměřovacího základu (měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní), tak si pak rodič může volit délku i výši rodičovského příspěvku. Stanoví-li se denní vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Nelze-li vystavit denní vyměřovací základ ani jednomu z rodičů, je zde pevný rodičovský příspěvek 7600 Kč do konce 9. měsíce věku dítěte a následně je pak vyplácena částka ve výši 3800 do 4 let věku dítěte. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku činní 11 500 Kč. Dále je zde možnost, že pokud dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a tím se změní či vznikne výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek nově. Příjem rodiče, který je na rodičovské dovolené, není sledován. Lze si tedy přivydělávat. Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé tři měsíce, lze si tedy zkracovat či naopak prodlužovat dobu rodičovské dovolené až do vyčerpání celé částky. Pro rychlý…
pátek, 01 leden 2016 16:49

Sleva na dani- mateřská školka

Napsal(a)
Víte, že jako rodiče si můžete snížit daň z příjmu o náklady, které platíte za pobyt svého dítěte v mateřské školce? Jaké podklady je třeba mít při vyřizování žádosti? Je rozdíl mezi tím zda podnikáte nebo jste zaměstnaný? A víte, na co všechno máte nárok? Snižte si daně už letos! Následující článek vás provede krok za krokem, tím co je třeba udělat. Slevu na dani za školku či jiné předškolní zařízení má několik základních pravidel: může uplatnit jen jeden z rodičů dítěte, který žije s dítětem ve společné domácnosti, a platil v daném roce výdaje za umístění dítěte v mateřské školce či jiném předškolním zařízení, může být uplatněna bez ohledu na to, zda jste zaměstnanec či osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ), mohou se uplatnit i další slevy např. na vyživované dítě či uplatnění daňového bonusu, slevu lze uplatnit i tehdy, když je dítě v náhradní péči. Zařízení předškolního věku Co všechno se považuje za tyto zařízení? Všeobecně lze říci, že jde o jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Vychází se z §35 bb) zákona o daních z příjmů odst. 1. Zde je následující výčet: dětská skupina mateřská školka (registrovaná podle školského zákona) lesní školka soukromé jesle dětské centrum a to v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (ty mají vzdělávací charakter) Jakou částku si tedy můžete odečíst z daní? Výše slevy je limitovaná výši minimální mzdy. Za rok 2014 je to 8500 Kč. Za rok 2015 to bude díky zvýšení mzdy 9200 Kč. Pokud máte ve…
Daňový systém České republiky umožňuje řadu slev a výhod. Přestože došlo v roce 2008 ke zrušení společného zdanění manželů, bylo to kompenzováno výrazným zvýšením slev na dani a zvýšením daňového zvýhodnění na děti. A co všechno lze tedy odepsat z daní pro rok 2014 a pro letošní? Pro účely tohoto článku se zaměříme především na děti a manželé a naším cílem bude stručné a obecné popsaní jednotlivých sleva zvýhodnění. Podrobnější informace o jednotlivých slevách budou součástí samostatných článků. Jedná se o tyto slevy a zvýhodnění sleva na dítě sleva na vyživovanou manželku/manžela sleva na studenta sleva za školku V následující tabulce, jsou přehledně uvedeny výše částek, které lze odepsat z daní. Sleva na dani 2015 2014 2013 2012   2011 Na dítě 1. dítě 13 404 Kč, 2. dítě 15 804 Kč, 3. a další 17 004 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 11 604 Kč Na dítě – držitele průkazu ZTP/P 1. dítě 26 808 Kč, 2. dítě 31 608 Kč, 3. a další 34 008 Kč 23 208 Kč 23 208 Kč 23 208 Kč 23 208 Kč Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč 49 680 Kč 49 680 Kč 49 680 K 49 680 Kč Student 4020 Kč 4020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč Za školku do výše 9200 Kč Do výše 8500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč   V tabulce je jasně vidět, že v roce 2015 dojde k řadě změn. Jak to tedy v letošním roce bude? A můžeme doufat v lepší podmínky pro rodiny? dojde ke zvýšení slevy na dani za školku či jiné předškolní zařízení dojde k odstupňování slev na dani na další děti dojde ke zvýšení slevy na dítě, které je držitelem ZTP/P průkazu dojde k zavedení porodného i na druhé dítě
Existuje řada slev na daních. A jednou z nich je i sleva na vyživovanou manželku/manžela. Při jaké situaci máte na odpis z daní nárok? Co se započítává do příjmu a co nikoliv? Článek nabízí přehledně vše, co potřebujete vědět. Pokud chcete mít jasno hned, použijte kalkulačku, kde si vypočítáte daň z příjmu. Sleva na manželku či manžela Slevu je možné uplatnit na druhého z manželů. Sleva tedy platí jen pro manžele, ne pro druhy. Sleva se uplatňuje tehdy, pokud manželka/manžel nemá vlastní příjem přesahující za dané zdaňovací období 68 000 Kč. Sleva činí 24 840 Kč. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek tj. 49 680 Kč. Co se započítává do příjmu manžela/manželky všechny "hrubé" příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu atd. všechny druhy důchodů (invalidní, starobní) nemocenská náhrada mzdy při pracovní neschopnosti ošetřování člena rodiny podpora v nezaměstnanosti peněžitá pomoc v mateřství výživné manželky po rozvodu vyplacení výsluhových příspěvků příspěvky na bydlení vojákům Co se nezapočítává do příjmu manželky/manžela dávky státní sociální podpory dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna dávky osobám se zdravotním postižením dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči sociální služby státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření stipendium poskytované studujícím, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) si pro své klienty připravila pro rok 2015 řadu slev a výhod. Opět je třeba hned v úvodu upozornit, že existuje řada podmínek pro proplácení příspěvků. Obecně se jedná o tyto podmínky: Klienti u ZPŠ nesmí mít žádný dluh. Příspěvky se čerpají od 2. 2. 2015 do 30. 12. 2015. Výjimku tvoří matky a novorozenci, kdy pokud se dítě narodí v prosinci 2015, tak se mohou příspěvky čerpat do 31. 1. 2016. Je třeba vyplnit, konkrétní žádost pro daný program pro rok 2015, přiložit originální doklad o zaplacení a to vše buď zaslat na pobočku či donést osobně. Jednotlivé programy pak mají své další konkrétní požadavky, které jsou níže uvedeny. ZPŠ se v tomto kalendářním roce zaměřila na následující agendy: Očkování Prevence závažných onemocnění Zlepšené služby Balíčky V rámci jednotlivých agend se zaměříme především na děti a nastávající maminky. Vše je zpracováno do přehledných tabulek, kde je vždy věkové omezení, komu jsou služby určeny, výše příspěvku a doplňující informace. Očkování Jednotlivé složky, které pojišťovna proplácí, nad rámec všeobecného očkování, jsou uvedeny v tabulce. Podmínky pro všechna očkování: předložení originálního dokladu o úhradě očkování, očkovací průkaz nebo jiný písemný dokladu o provedeném očkování. Očkování věkové omezení žena / muž výše příspěvku informace chřipka do 65 let Ž,M do 500 Kč na očkování 1x za rok klíšťová encefalitida bez omezení Ž,M do 500 Kč na každé očkování v rámci očkovacího schématu, včetně přeočkování žloutenka typu A+B bez omezení Ž,M do 1 000 Kč na očkování (např. Twinrixem), podmínkou je ukončení 3.…
Jste klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen VZP) a rádi byste věděli, na co máte nárok v letošním roce? VZP si pro své klienty připravila hned několik programů, obecně však platí, že je třeba splnit několik podmínek, abyste měli nárok na příspěvky v rámci připravených programů. Musíte být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR. usíte být pojištěnec VZP. Musíte být členem Klubu pevného zdraví. Musíte požádat o příspěvek v době trvání programu. Nesmíte dlužit na pojistném zdravotního pojištění. Pro účely tohoto článku se zaměříme především na děti. Děti VZP připravila pro nejmenší klienty různé možnosti, jak vyčerpat příspěvek ve výši 2500 Kč. Žádost o proplacení musí splňovat několik následujících bodů: musí být podána nejpozději do 30.11 2015, o peněžitý příspěvek pro dítě do 18 let musí zažádat jeho zákonní zástupci, doklady o zaplacení nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení, jestliže dojde k vyčerpání stanoveného finančního limitu, je další čerpání příspěvků ukončeno i před koncem kalendářního roku. Výše zmíněná částka 2500 Kč se čerpá v průběhu kalendářního roku postupně do výše limitu pro každý z programů. VZP se tedy v rámci péče o děti angažuje v 5 programech. Kardiovaskulární onemocnění - až do výše 500 Kč Pohybové aktivity kurzy pohybových aktivit, které pořádají sportovní kluby a spolky Snížení nadváhy a obezity zde dojde k proplacení na základě platebního dokladu o sestavení jídelníčku nutričním odborníkem a potvrzení ošetřujícího lékaře o úspěšnosti léčby obezity Diabetes - až do výše 500 Kč Pohybové aktivity příspěvek se vztahuje na náklady, které pojištěnec s dg. diabetu vynaloží na…
Všeobecná zdravotní pojišťovna si v roce 2015 připravila pro nastávající maminky řadu zajímavých programů. Jedná se o širokou nabídku služeb a aktivit, na které VZP přispívá až 2500 Kč. Pro čerpání této částky je třeba splnit několik následujících podmínek. Musíte být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR. Musíte být pojištěnec VZP. Musíte být členem Klubu pevného zdraví. Musíte požádat o příspěvek v době trvání programu. Nesmíte dlužit na pojistném zdravotního pojištění. Těhotné ženy VZP budoucím maminkám nabízí několik možností, jak příspěvek ve výši 2500 Kč vyčerpat. Než ale představíme jednotlivé programy, je třeba zmínit základní pravidla čerpání: Budoucí maminka musí předložit platný těhotenský průkaz, nebo pokud již porodila, rodný list dítěte. Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2015. Doklady o zaplacení, které se přikládají k žádosti, nesmí být starší 3 měsíců od data vystavení. Čerpání příspěvku může být ukončeno i před koncem kalendářního roku, a to z důvodu vyčerpání stanovené výše limitu tj. 2500 Kč. Lze čerpat i příspěvek až 500 Kč z programu Dárci krve, pokud budoucí maminka darovala krev v daném kalendářním roce a před tím než jí byl vystaven těhotenský průkaz, případně může tuto částku čerpat i po porodu, pokud to ošetřující lékař dovolí. A na co tedy lze čerpat částku 2500 Kč? Kardiovaskulární onemocnění - až do výše 500 Kč Pohybové aktivity kurzy s vyškoleným instruktorem pohybových aktivit s akreditací MŠMT v délce trvání min. 3 kalendářních měsíců nordic walking, běh, aerobní pohybové aktivity, pilates, Fitball & Overball, kalenetika, H.E.A.T. program, flowing, plavání, tenis, badminton, squash…
čtvrtek, 01 leden 2015 17:22

Benefity VOZP pro rok 2015

Napsal(a)
Vojenská zdravotní pojišťovna (dále jen VOZP) působí na českém trhu od roku 1993 a zdravotní péči svým klientům zajišťuje prostřednictvím nejen civilních ale i vojenských zařízení. VOZP pak patří k těm pojišťovnám, které proplácí náročná vyšetření, unikátní zákroky či drahé léky a je schopna finančně zabezpečit náročnou péči a vyšetření v zahraničí. Nás však zajímají konkrétní programy a benefity, které jsou určeny ženám a dětem pro rok 2015. Těhotné ženy Vojenská zdravotní pojišťovna si předchází budoucí maminky prostřednictvím třech programů. Jedná se zaprvé o peněžitý příspěvek do výše 100 Kč za kalendářní rok na multivitaminový či vitamínový přípravek, který je vhodný právě pro těhotné ženy. Dále pak pojišťovna přispívá až 1000 Kč na hodiny kondičního tělocviku či stejně zaměřené kurzy. A v neposlední řadě nabízí VOZP slevu na nákup 10%, kterou lze uplatnit v internetovém obchodě www.otehotnet.cz, kde najdete zboží na podporu početí a řešení ženské a mužské neplodnosti. Benefity pro těhotné ženy Vitamíny Kondiční tělocvik či jiné aktivity Vše pro budoucí maminky Příspěvek Do výše 100,- Do výše 1000,- Sleva 10% na nákup zboží pro podporu početí Děti Pokud se jedná o děti, je Vojenská zdravotní pojišťovna připravena v tomto roce nabídnout až deset programů či benefitů cílených na děti všech věkových kategorií.   Pro nejmenší je určen příspěvek až 1000 Kč na plavání s rodiči. Částku o polovinu nižší můžete čerpat na cvičení dětí do 6 let. Máte-li doma začínajícího sportovce, pak využijte příspěvku na preventivní prohlídku, který sahá do výše 200 Kč. Následující programy jsou většinou ohraničeny věkovou hranicí 18 let. Týká se…
Strana 6 z 7