čtvrtek, 28 leden 2016 06:59

Jak se žádá o osvojení dítěte

Napsal(a)

to sign a contract 3 1221952 mProces osvojení dítěte má několik fází. A každá fáze představuje několik na sebe navazujících kroků. Článek vás provede jednotlivými body, které žadatelé o osvojení musí projít, pokud chtějí adoptovat dítě. Zodpovíme otázky typu, jaké dokumenty musí být přiloženy k žádosti, a kdo posuzuje tyto žádosti, kdo rozhoduje o vhodnosti konkrétních kandidátů, a případně kam se obrátit s dalšími dotazy. Po přečtení článku se snadno zorientujete v této problematice.

Fáze procesu osvojení dítěte

 1. podání žádosti o zprostředkování osvojení
 2. odborné posouzení
 3. vytipování vhodných žadatelů
 4. podání návrhu k soudu

1. Podání žádosti o zprostředkování osvojení

 • Žadatelé o osvojení se musí dostavit na oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného pověřeného obecního úřadu dle místa trvalého pobytu. Zde obdrží podrobné informace o formách náhradní rodinné péče a vlastně o celém procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.
 • Žadatelé o osvojení si vyzvednou formuláře k vyplnění a to:
  • žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení
  • dotazníky týkající se osobních údajů žadatelů a jejich představy o přijatém dítěti.
  • K žádosti je třeba doložit:
   • doklad o trvalém pobytu,
   • doklad o výši příjmů,
   • zprávu o zdravotním stavu,
   • a také své fotografie.
 • Sociální pracovník si vyžádá:
  • opis z rejstříku trestů,
  • hodnocení od zaměstnavatele

a v dohodnutém termínu navštíví žadatele v jejich domácnosti.

 • Po shromáždění všech podkladů obecní úřad zašle celou spisovou dokumentaci, ke které připojí své vyjádření, příslušnému krajskému úřadu k odbornému posouzení.

2. Odborné posouzení

 • Krajský úřad vede evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatelů do této evidence, a to na základě tzv. odborného posouzení.
 • Všichni žadatelé absolvují psychologické vyšetření. Posudkový lékař pak nabídne posouzení jejich zdravotního stavu.
 • Odborné posouzení zahrnuje přípravu žadatelů, která se zaměřuje na specifická témata související s náhradní rodinnou péčí a schopnosti pečovat o přijaté dítě.
  • Součástí odborného posouzení je zjištění bezúhonnosti žadatelů.
  • Součástí odborného posouzení je i názor vlastních dětí, pokud je žadatelé mají.
 • Následné vyhodnocení všech skutečností zjištěných v rámci odborného posouzení provede krajský úřad.
  • A na základě rozhodnutí krajského úřadu, je buď žadatel zařazen do evidence, nebo ne.
   • V případě negativního rozhodnutí mají žadatelé právo se odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí.

3. Vytipování vhodných žadatelů father 1383159 960 720

 • Po vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, je zde čas, kdy krajský úřad hledá vhodné žadatele pro konkrétní děti, jež má ve své evidenci.
  • Nelze tedy určit dobu, kdy budou nalezeni vhodní náhradní rodiče pro určité dítě.
  • Záleží zejména na žadatelích a na:
   • jejich představě o přejímaném dítěti
   • jejich toleranci a otevřenosti,
   • zda jsou ochotni přijmout a pečovat i o dítě se specifickými potřebami
 • Pokud poradní sbor vybere žadatele a posoudí je jako vhodné náhradní rodiče pro konkrétní dítě, zašle žadatelům písemné oznámení o vhodnosti stát se osvojiteli. Na základě tohoto rozhodnutí se pak žadatelé mohou s dítětem během 30 dní seznámit.
  • Pokud se žadatelé rozhodnou přijmout dítě do své péče, požádají příslušný obecní úřad o vydání rozhodnutí o svěření dítěte do předadopční péče.

4. podání návrhu k soudu

 • Po uplynutí zákonem stanovené doby pobytu dítěte v předadopční péči (alespoň 6 měsíců), proběhne soud o osvojení na návrh budoucího osvojitele.
 • Děti jsou svěřovány do osvojení na základě soudního rozhodnutí.

Kam se obrátit s případnými dotazy?

 • Vždy se obracejte na příslušný obecní či krajský úřad v místě trvalého bydliště.
 • Další informace jsou také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Právní oporu hledejte v ustanoveních § 63 – 77 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
 • Významným mezinárodním dokumentem v oblasti práv dětí je Úmluva o právech dítěte.