čtvrtek, 10 březen 2016 18:52

Vznik a zánik nároku na dávky pěstounské péče

Napsal(a)
Článek se bude zabývat následujícími otázkami, týkající se dávek pěstounské péče. Kdy vzniká nárok na vyplácení dávek osobám, které pečují o dítě? Jakou roli v tom hraje soud a jeho rozhodnutí? Odkdy lze o dávky žádat? A kdy naopak tyto dávky zanikají? Co je třeba oznamovat na příslušný úřad?                                        Vznik nároku na dávky pěstounské péče Nárok na dávky pěstounské péče náleží nejdříve ode dne, kdy vstoupilo v platnost rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Pro účely dávek pěstounské péče a tedy i nároku na ně, se také považuje osoba, které bylo do péče svěřeno dítě předběžným opatřením soudu, a zároveň pokud tato osoba podá k soudu žádost o svěření tohoto dítěte do pěstounské péče. Dávky pěstounské péče náleží nejdříve za měsíc, ve kterém byl podán návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoby, která má dítě v péči na základě předběžného opatření soudu. Nárok na dávky pěstounské péče náleží od právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníka dítěti. Pečuje-li osobně o dítě osoba, o jejímž ustanovení poručníkem tomuto dítěti probíhá soudní řízení, dávky pěstounské péče náleží ode dne zahájení řízení o ustanovení poručníkem. Nárok na odměnu pěstouna náleží tzv. osobě v evidenci ode dne právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení této osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zánik nároku na dávky pěstounské péče Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 1 roku (dosud tomu tak bylo u…
středa, 09 březen 2016 18:47

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Napsal(a)
Komu náleží příspěvek při ukončení pěstounské péče? Pěstounovi nebo zletilému dítěti? A jaké je jeho výše? Co vše musíte dodat k žádosti, kterou odnesete na příslušný úřad? Veškeré informace k příspěvku při ukončení pěstounské péče najdete níže. Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči (jak osoby pečující, tak osoby v evidenci). O dávku si žádá fyzická osoba, která byla v době dovršení zletilosti tj. 18 let dítětem v pěstounské péči. V případě že se jedná o osobu, která i po dovršení zletilosti zůstává v pěstounské péči, tedy student který může až do 26 roků být nezaopatřeným dítětem, dávka se vyplácí až při ukončení pěstounské péče. Příspěvek při ukončení pěstounské péče se vyplácí ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Příspěvek je vyplácen jednorázově ve výši 25 000 Kč. Tento příspěvek náleží dané osobě pouze jednou. Pokud nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, toho že dítě pobírá důchod z důchodového pojištění, který je vyšší či roven, náleží mu příspěvek při ukončení pěstounské péče také, a to ke dni následujícímu po skončení jeho nezaopatřenosti. Kde a jak se vyplní žádost Žádost vyplňuje ten, kdo žádá o dávku. Žádost se vyřizuje na příslušném úřadu práce – dle místa trvalého bydliště žadatele o dávku. Žádost je možné vyplnit v elektronické podobě či na příslušném úřadě. K žádosti se dále přikládá: průkaz totožnosti žadatele pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, dokládá se rodný list v případě, že žadatel je občanem jiného státu EU…
středa, 09 březen 2016 18:43

Příspěvek při převzetí dítěte

Napsal(a)
Víte, na jaké příspěvky máte nárok z hlediska pěstounské péče? Jedním z nich, který získáte hned a automaticky je tzv. jednorázový příspěvek při převzetí dítěte. Jaká je jeho výše a jak se liší v závislosti na věku dítěte, se dočtete níže. Stejně tak tam získáte odpovědi na otázky spojené s žádostí. Účelem tohoto příspěvku je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, které zpravidla nemá vlastní osobní věci při odchodu z ústavu. Příspěvek při převzetí dítěte se vyplácí osobě pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Při převzetí téhož dítěte náleží příspěvek stejné osobě pečující jen jednou. Například pokud je stejné dítě nejdříve svěřeno do předpěstounské péče a následně do pěstounské nebo poručnické péče, vyplácí se příspěvek jen jednou. Pakliže však bylo dítě poté svěřeno do péče jinému pěstounovi nebo jiné osobě pečující, náleží příspěvek při převzetí dítěte i této další osobě pečující. Příspěvek nenáleží osobě v evidenci při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jestliže dítě do péče převzal manželský pár, nárok na příspěvek má pouze jeden z nich. Výše příspěvku činí: do 6 let - 8 000 Kč, od 6 let do 12 let - 9 000 Kč, od 12 let do 18 let - 10 000 Kč Kde a jak vyplnit žádost Je třeba zajít na Úřad práce dle svého trvalého bydliště. Formulář lze získat online nebo na tom daném úřadě. Žádost vyplňuje fyzická osoba, která převzala dítě do péče. Je nutné k žádosti přiložit rozhodnutí: o svěření daného dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl žadatel ustanoven…
úterý, 08 březen 2016 18:39

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Napsal(a)
Článek se dotýká informací související s příspěvkem na zakoupení osobního auta. Ne každý pěstoun má nárok na auto. A jaké jsou tedy podmínky při vyplácení příspěvku? Jaké náležitosti musí mít žádost a na jakém úřadě ji uplatňujeme? Můžu s tímto autem podnikat? Následující řádky vám pomohou se zorientovat v této oblasti. Tento příspěvek náleží osobě pečující: pokud má v pěstounské péči nejméně 3 děti, pokud má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, a to včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna a zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla. Toto vozidlo se pak nesmí používat pro výdělečnou činnost. Vozidlo, na které pěstoun příspěvek získal, musí k danému účelu používat po dobu 5 let, jinak je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Tedy například pokud vozidlo prodal, daroval či je začal používat pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Tento příspěvek může být poskytnut i v bezhotovostní formě před zakoupením osobního motorového vozidla. Použití příspěvku je pěstoun povinen prokázat. Od 1. 1. 2013 jsou pěstounské dávky poskytovány na základě jiného zákona, než jak tomu bylo doposud, období 10 kalendářních let se tak počítá nově od tohoto data. Tedy byl-li příspěvek na zakoupení motorového vozidla čerpán např. v roce 2011 podle staré úpravy, lze o…
pondělí, 07 březen 2016 18:32

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Napsal(a)
Jedním ze základních příspěvků, co se týče pěstounské péče, je příspěvek na úhradu potřeb dítěte. V jakých souvislostech vzniká nárok na tento příspěvek a na čem závisí jeho vyplacení? A od čeho se odvíjí výše příspěvku? V tomto článku najdete odpovědi na tyto otázky a přehledné tabulky, kde si dohledáte, na jakou výši příspěvku máte nárok. Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má každé nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci. Po dobu nezletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci, a této osobě je pak příspěvek vyplácen. Nárok na příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte, a to nejdéle do 26. roku věku, které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do jeho zletilosti osobou pečující. Tento nárok pak nemá zletilé dítě, které bylo do dosažení zletilosti v péči osoby v evidenci O příspěvek na úhradu potřeb zletilého dítěte žádá samo zletilé dítě, dítěti je příspěvek rovněž vyplácen. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží, pokud je dítě příjemcem důchodu z důchodového pojištění (např. sirotčí nebo invalidní důchod). Pokud je tento důchod vyšší nebo roven příspěvku na úhradu potřeb dítěte, pak se příspěvek nevyplácí. Pokud je důchod nižší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží příjemci částka, která dorovná rozdíl mezi příspěvkem a důchodem. př. výše důchodu je 4000 Kč, výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je pro dítě do 6 let 4500 Kč, dorovnávací částka je tedy 500 Kč. Příspěvek rovněž není vyplácen po dobu, po kterou je dítě umístěno na základě rozhodnutí…
neděle, 06 březen 2016 18:22

Výše odměn pro pěstouny

Napsal(a)
Článek se podrobně zaměří na odměny, které patří pěstounům. Dle nové úpravy již není rozlišována odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech a odměna pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče. Nárok na odměnu pěstouna má tedy osoba pečující a osoba v evidenci. Jaká je pak výše odměny? A mění se tato částka? A jak se do výše odměn promítají právní předpisy? Mám nárok na odměnu, když jsem v pracovní neschopnosti? Následující řádky vám zodpoví tyto otázky. Odměna pěstouna Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek. Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. Výše odměny pro osoby pečující: 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti 20 000 Kč je-li pečováno alespoň o 3 děti je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) ve stupni III (těžká závislost) ve stupni IV (úplná závislost) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se v těchto případech odměna pěstouna zvyšuje o 4 000 Kč. Výše odměny pro osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu): 20 000 Kč od okamžiku zařazení do evidence osob, které…
Dávky a příspěvky v rámci pěstounské péče podléhají právním předpisům. Tento článek se zaměří na souvislosti mezi nimi. Podrobně se budeme věnovat tomu, zda se dávky pěstounské péče započítávají do příjmů. A jestli je na ně nárok v případě exekuce. Dále vám pomůžeme se zorientovat v situaci, kdy je osoba pečující či osoba v evidenci nezaměstnaná či na mateřské dovolené. Příjmy pěstouna Dávky pěstounské péče se (s výjimkou jednorázových dávek) započítávají do příjmu podle § 9 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dávky pěstounské péče se nepovažují za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení pro účely příjmu u příspěvku na živobytí. Do rozhodného příjmu pěstouna se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře dávky pěstounské péče nezapočítávají, a to ani odměna pěstouna. Exekuce Exekuce je možná jen z opakujících se dávek pěstounské péče. Tyto odměny jsou: odměna pěstouna, a to v případě dluhu osoby pečující nebo osoby v evidenci příspěvku na úhradu potřeb dítěte v případě dluhu dítěte, tedy nezaopatřené osoby, která byla do dne zletilosti v péči osoby pečující Nezaměstnanost Osoba pečující a osoba v evidenci nemohou být vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna ve výši 20 000 Kč a 24 000 Kč dle § 47j odst. 1 písm. c) a d) ZSPOD (viz § 25 odst. 1 písm. p) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Osoba pečující a osoba v evidenci v tomto případě nemohou tedy ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tyto osoby však mohou být vedeny jako zájemci o zaměstnání…
pátek, 04 březen 2016 18:19

Kde a jak o dávky žádat

Napsal(a)
V rámci pěstounské péče, lze získat řadu příspěvků. Ke každému příspěvku, na který má osoba pečující nárok, musí dodat určité dokumenty. A jaké to jsou? A kde o tyto dávky vlastně žádat? A má žádost nějaké specifické podmínky? Následující řádky vám pomohou se v této oblasti zorientovat. Kontaktní místa, kde lze o dávky zažádat O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Jak musí vypadat žádost? Je třeba mít předepsaný tiskopis, který je k dispozici na Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě. Na tiskopisu je uveden seznam dokumentů, které je nutní k žádosti připojit. Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se řídí místem trvalého pobytu pečující osoby či osoby v evidenci. Pokud o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a o příspěvek při ukončení pěstounské péče žádá zletilá osoba, která byla do této doby v pěstounské péči osoby pečující či v evidenci, řídí se místní příslušnost místem trvalého pobytu této zletilé osoby Dokumenty, které je třeba dodat k žádosti Musí být prokázaná skutečnost o nezaopatřenosti dítěte. Musí být dodáno rozhodnutí: o svěření dítěte do pěstounské péče o ustanovení poručníkem o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje Musí být dodáno rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Musí být prokázán stupeň závislosti dítěte, které je odkázáno na pomoci…
středa, 02 březen 2016 18:04

Předpěstounská péče

Napsal(a)
Od 1. 6. 2006 byla pěstounská péče doplněna o novou speciální úpravu. Jde o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a to v případě jasně definovaných situacích, kdy cílem je především krátkodobá pěstounská péče. Co si tedy pod tímto pojmem představit? A jak funguje tato péče? Předpěstounská péče Dítě může být dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje zákonem stanovené podmínky. Stejně tak může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, ale rodiče s pěstounskou péčí souhlasí. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření dítěte pozbude právní účinky. Jak funguje předpěstounská péče? Soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí může svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu. Dítě může být svěřeno osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, která může být: dobou, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, dobou, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením dobou do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení Soud je povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče. Soud si dále vyžaduje zprávy od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (obecní úřady obce s rozšířenou působností). Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do…
pondělí, 08 únor 2016 08:39

Platební podmínky preventivních programů VZP

Napsal(a)
Co musí mít každá žádost o příspěvek z programů VZP? Připravili jsme pro vás kompletní informace týkající se dokladů, které jsou třeba k čerpání příspěvků na jednotlivé preventivní programy. Co vše musí mít daný doklad a jakou formu zvolit? Níže sepsané informace vám urychlí a usnadní čerpání příspěvků. Podmínky každého programu Pojištěnec VZP ČR nesmí dlužit na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění, nesmí být zaregistrován k jiné zdravotní pojišťovně, musí být členem Klubu pevného zdraví VZP ČR (přihlásit se do Klubu lze při podání žádosti o příspěvek). Kdo může o příspěvek požádat: Pojištěnec VZP ČR starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba prostřednictvím Plné moci). Zákonný zástupce pojištěnce VZP ČR mladšího než 18 let. Žádost o příspěvek musí být podána na daný kalendářní rok nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku. Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně, vždy do max. výše 500 Kč v každé ze skupin. Příspěvek je poskytován výhradně na doklady dokládající úhradu služby/zboží do 3 měsíců od data vystavení. Doklady potřebné k čerpání příspěvků na preventivní programy: Občanský průkaz, průkaz pojištěnce (k ověření totožnosti) Doklad o úhradě, případně další doklady požadované u jednotlivých programů. Doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Účetní/daňový doklad s uvedením rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název služby, název zboží) datum vystavení daňového (účetního) dokladu cena v Kč (s DPH) identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy) Forma účetního/daňového dokladu Platební doklad (pokladní stvrzenka) Faktura + výpis z bankovního účtu (postačí se…
Strana 5 z 7