sobota, 20 srpen 2016 08:49

Druhá fáze procesu mezinárodního osvojení neboli jak se dostat do evidence žadatelů.

Napsal(a)

brothers 1507696 960 720Mezinárodní osvojení má svojí evidenci žadatelů, jakým způsobem se do ní dostane a za jakých podmínek dojde k vyřazení z evidence? To jsou stěžejní otázky pro tento článek. Podrobně se tedy budeme věnovat žádosti o zařazení do evidence, zaměříme se na dokumenty, které musí být součástí. A v případě vyřazení z evidence zájemců se budeme věnovat důvodům a řešením.

Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli

V této sekci se zaměříme především na:

 1. Zařazení do evidence žadatelů
 2. Vyřazení z evidence žadatelů

A. Zařazení do evidence žadatelů

 • Žádost se podává na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí nebo na pověřenou organizaci přijímajícího státu.
 • Řízení o zařazení do evidence probíhá písemnou formou.
 • K žádosti se musí přiložit následující dokumenty:
  • schválení žádosti o osvojení
   • schválení musí být provedeno příslušným orgánem přijímajícího státu
   • musí obsahovat jasné vyjádření, že žadatelé jsou vhodní a způsobilí k osvojení
   • musí obsahovat charakteristiku dětí, o které by se byli schopni žadatelé postarat
  • rodné listy žadatelů
  • doklady o státním příslušenství
  • osvědčení o bezúhonnosti žadatelů
   • výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  • oddací list žadatelů
  • zprávu o sociální šetření, ne starší 1 roku
  • zprávu o posouzení žadatelů, ne starší 1 roku
   • zpráva musí být vypracovaná psychologem
   • zpráva musí obsahovat vyšetření případné psychopatologie
  • zprávu o zdravotním posouzení žadatelů, ne starší 6 měsíců
   • zpráva musí být vypracovaná praktickým lékařem
  • zprávu o zaměstnání žadatelů
  • doklad o příjmech žadatelů
  • souhlas žadatelů s provádění kontrol dítěte v dobách stanovených Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  • vyplněný dotazník
  • fotodokumentaci
   • fotografie žadatelů
   • fotografie všech osob žijících ve společné domácnosti spolu s žadateli
   • fotografie širší rodiny
   • fotografie bytových podmínek žadatelů
 • Předkládají se originály dokumentů nebo jejich ověřené kopie.
 • Všechny dokumenty i žádosti musejí být v českém jazyce.girl 973414 960 720
 • V momentě, kdy je na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí doručena žádost, zahájí se řízení o zařazení do evidence žadatelů.
 • Pokud žádost neobsahuje veškeré dokumenty, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí přeruší řízení o zařazení a je na žadateli, aby doplnil chybějící doklady a údaje.
 • Rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence uchazečů se doručuje v českém jazyce a žadatelé mají 15 denní lhůtu ode dne oznámení pro podání odvolání.
  • Odvolání se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Žadatelé mají právo nahlédnout do celkové dokumentace, která vedla k rozhodnutí.
 • Žadatelé mají povinnost hlásit Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí všechny změny, které by měly vliv na osvojení do 15 dnů.
 • S podáním žádosti se nepojí žádná poplatková povinnost.
 • Přílohy, které se podávají k žádosti, se musí pravidelně aktualizovat.
 • V případě, že budou chtít žadatelé po úspěšném osvojení dítě, žádat o osvojení dalšího dítěte, a to i pokud by se jednalo o biologického sourozence osvojeného dítě, musí znovu žádat o zařazení do evidence.

B. Vyřazení z evidence žadatelů

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vyřadí žadatele z evidence v následujících případech:
 1. zjištění závažných důvodů, díky kterým nelze zprostředkovat osvojení
 2. žadatelé poruší povinnosti sdělovat údaje, které jsou důležité pro evidenci
 3. žadatelé sami požádají o vyřazení z evidence
 • Proces o vyřazení se vede v písemné formě.
 • Proces o vyřazení se rozběhne v momentě, kdy Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí obdrží žádost žadatelů, nebo když zjistí závažné důvody.
 • Rozhodnutí o vyřazení se doručuje v českém jazyce.
 • Žadatelé pak mají 15 denní lhůtu, ode dne oznámení rozhodnutí, se odvolat.
 • Odvolání se podává k Ministerstvu práce a sociálních věcí a to prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.