pondělí, 22 srpen 2016 08:51

Třetí fáze mezinárodního osvojení aneb výběr vhodných žadatelů pro dítě a interakce

Napsal(a)

girl 1532519 960 720Třetí fáze procesu mezinárodního osvojení se týká seznámení budoucích rodičů s dítětem. Představíme si dílčí kroky, které musí podstoupit žadatelé spolu s dítětem. Dozvíte se, co žadatelé mohou zjistit o dítěti před první návštěvou. Jak probíhá samotné seznámení žadatelů s dítětem. A jak se postupuje v momentě, kdy dojde ke komplikacím v interakci. Článek vás podrobně provede jednotlivými body třetí fází mezinárodního osvojení.

Třetí fáze mezinárodního osvojení má několik bodů, které musí žadatelé a dítě absolvovat. A jedná se o:

 1. Výběr vhodných žadatelů pro dítě tzv. matching
 2. Seznámení žadatelů s dítětem tzv. interakce
 3. Předání dítěte do péče osvojitelům před finalizací celého procesu
 4. Odjezd žadatelů po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením

Co se žadatelé mohou dozvědět o dítěti - evidence dětí vhodných k osvojení

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vede evidenci dětí vhodných k osvojení. Každé dítě má svojí spisovou dokumentaci, ve které jsou obsaženy:

 • osobní údaje dítěte
 • zpráva o sociální situaci dítěte
 • zpráva o psychologickém vyšetření dítěte
 • zpráva o zdravotním stavu dítěte
 • kopie osvědčení o státním občanství dítěte
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad prokazující osvojitelnost dítěte
 • doklad prokazující zachování principu subsidiarity- podpůrnost mezinárodního osvojení viz. první fáze mezinárodního osvojení
 • rozhodnutí příslušného orgánu o výchově dítětefotografie dítěte

1. Výběr vhodných žadatelů pro dítě tzv. matching

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí provede na základě dokumentace žadatelů a dítěte spárování tzv. matching.
 • Návrhy matchingu předkládá k posouzení Poradnímu sboru Úřadu pro náhradní rodinnou péči.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zašle poté příslušnému orgánu oznámení o výběru tzv. matching letter, který obsahuje:
  • zdravotní zprávu dítěte
  • psychologickou zprávu dítěte
  • zprávu o sociální situaci dítěte
  • důvody, na jejichž základě je dítě osvojitelné
  • fotografii dítěte či video dítěte

2. Seznámení žadatelů s dítětem tzv. interakce

 • V případě zájmu žadatelů o dítě, jsou žadatelé povinni okamžitě kontaktovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí po dohodě se zařízením, kde je dítě umístěno, sjedná termín návštěvy žadatelů.
 • Zařízení, kde je dítě umístěno, obdrží následující informace:
  • termín příjezdu žadatelů
  • pokyny k průběhu návštěvy
  • hodnocení interakce
 • Délka interakce je individuální, zpravidla se ale pohybuje v rozmezí 7 až 21 dny.
 • Žadatelé jsou vždy seznámeni s průběhem interakce.
 • První návštěva žadatelů a dítěte, probíhá za přítomnosti tlumočníka a psychologa. Dochází k vyhodnocení celé interakce.
 • V situaci, kdy je interakce úspěšná, jsou žadatelé povinni sdělit Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, zda mají v úmyslu dítě osvojit nebo ne.people 788051 960 720
 • Po skončení interakce zůstávají žadatelé s dítětem až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání dítěte do péče osvojitelům před osvojením.
 • Pokud dojde ke komplikaci v interakci, jsou okamžitě uvědomena všechna zainteresovaná zařízení.
 • Psycholog Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pak na základě zjištěných faktů postupuje následovně:
  • doporučí nová opatření, která by situaci pomohla řešit, aby interakce dále probíhala, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je vyhodnotí do 3 až 5 dnů.
  • navrhne ukončení interakce, protože zlepšení dosavadního vývoje není reálné
  • navrhne ukončení interakce, protože se žadatelé rozhodli od zprostředkování osvojení odstoupit

3. Předání dítěte do péče osvojitelům před finalizací celého procesu

 • Návrh na předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením podávají žadatelé k Městskému soudu v Brně.
 • Celý proces se pak řídí českými právními předpisy.
 • Žadatelé mohou s dítětem vycestovat z České republiky až poté, co obdrží rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením.

4. Odjezd žadatelů po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením

 • Po vydání rozhodnutí o předání do péče osvojitelů před osvojením, žadatelé obdrží cestovní doklad dítěte.
  • Vystavení tohoto dokladu je bezplatné.
  • Doklad vystavuje příslušný správní úřad.
 • Budoucí osvojitelé obdrží při převzetí dítěte v zařízení:
  • originál rodného listu dítěte, případně ověřenou kopii
  • propouštěcí zdravotní zprávu dítěte
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
 • Po převzetí dítěte budoucími osvojiteli zašle Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí ústřednímu orgánu nebo pověřené organizaci přijímajícího státu:
  • osvědčení o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením
  • kopii osvědčení o státním občanství dítěte
  • kopii dokladu, na základě kterého je dítě osvojitelné
 • Veškeré náklady spojené s tlumočením v průběhu interakce a překlady veškerých potřebných dokumentů hradí žadatelé.