neděle, 17 leden 2016 10:12

Poručenství

Napsal(a)
Dozvíte se, co se si vlastně představit pod pojmem poručenství. Přiblížíme situace, ve kterých se k této formě náhradní rodinné péče sahá. Dále se zaměříme se na samotný institut poručníka a podrobně představíme jeho práva a povinnosti. Článek vám pomůže se zorientovat v procesu poručenství a jeho podmínek. Práva a povinností rodičů se ve vztahu k dítěti týkají především na výchovy a péče o přirozený vývoj dítěte. Ne všichni rodiče jsou však toho schopní. Buď se starat nemohou anebo nechtějí v tomto případě je tady tzv. institut náhradní rodinné péče (dále jen NRV). Náhradní rodinná péče je tedy forma péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Mezi NRV řadíme 4 následující formy: svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče pěstounská péče poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje osvojení Poručenství Soud stanoví dítěti poručníka, který se stane zákonným zástupcem dítěte a je za řádné plnění své funkce odpovědný soudu. Poručníkem může být ustanoven: jednotlivec manželé nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Situace, kdy se sahá k poručenství: oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu Poručník Poručník vykonává práva rodičů, nemusí však vykonávat některé jejich povinnosti. Poručnictví proto nelze plně zařadit mezi instituty NRV, protože soudem ustanovený poručník o dítě může, ale nemusí pečovat. Nemusí dítě vychovávat ve své rodině a nemusí jej ani vyživovat. Mezi dítětem a…
sobota, 16 leden 2016 10:02

Náhradní rodinná péče

Napsal(a)
Náhradní rodinná péče (dále jen NRV) je forma péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. NRV je tak vedle ústavní výchovy druhou cestou, jak zajistit péči a výchovu opuštěných či osiřelých dětí. Mezi instituty NRV upravené zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině v ČR můžeme zařadit: svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče pěstounská péče poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje osvojení Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče je prvním z institutů NRV, který přichází v úvahu, pokud začne být výchova rodičů z nějakého důvodu nedostatečná. Tento typ péče soud upřednostňuje především v situacích, kdy existuje reálná možnost, že se dítě bude moci v budoucnu vrátit do původní rodiny. Podle zákona č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění při výběru vhodné osoby dá soud zpravidla přednost příbuznému dítěte. Svěření dítěte do výchovy jednotlivce. Svěření dítěte do společné výchovy manželů. Při tomto typu opatření je povinností pečující osoby vychovávat dítě a pečovat o něho v souladu s právy a povinnostmi vymezenými příslušným soudním rozhodnutím. Zároveň však trvá vyživovací povinnost rodičů k dítěti a rodičovská zodpovědnost je omezena soudním roz¬hodnutím v takovém rozsahu, v jakém právo a povinnost přešly na jinou osobu. Pěstounská péče Pěstounská péče je formou státem kontrolované a řízené dlouhodobé NRV. Lze říci, že pěstounská péče je v poměru k vlastní rodině hned za adopcí a je tak na celé škále NRV dětí druhou nejoptimálnější…
sobota, 16 leden 2016 09:43

Vybíráme mateřskou školku

Napsal(a)
Vybíráte mateřskou školku? A nevíte dle čeho vybírat? Od čeho se odrazit? Tak následující článek je určen právě vám. Přiblížíme vám základní kritéria či otázky, na které se je třeba odpovědět při finálním výběru školky. Kde by se měla nacházet školka? Tady je možné vybírat ze dvou možností. Buď budete hledat školku v blízkosti vašeho bydliště. Což vám ušetří cestu s rozespalým a nevrlým dítětem přes půl města. A jak výhodné to je, objevíte v momentě, kdy je třeba dítě nemocné a vy můžete vyzvedávat ze školky obědy. A navíc se děti budou potkávat i po školce na hřišti či kroužcích. Nebo zvolíte variantu, že najdete školku v místě vašeho pracoviště. Odpadnou vám tak stresy z vyzvedávání na poslední chvíli. Jaký typ školky upřednostňujete?  Vězte, že existuje několik typů mateřských školek. Už dávno se MŠ nedělí pouze na státní a soukromé. Mateřské školky mohou dle toho, jak uchopí rámcový vzdělávací program, nabízet různé alternativní metody. Za všechny "nové" alternativní školky uveďme třeba Montessori školky, Walfdorské školky či Lesní školky. Jaká je reputace mateřské školky? Většina mateřských škol nabízí rodičům osobní setkání. O osobní setkání mají zájem i pedagogové mateřské školy, protože osobním setkáním rodiče blíže seznámí s prostředím a způsobem vzdělávání v mateřské škole a předejde se tak pozdějším výrazným nedorozumění či nepochopením. Mateřské školy pořádají pro rodiče i dny otevřených dveří. V dubnu a květnu pořádají mateřské školy dny zápisu nových dětí. V tyto dny mají rodiče další možnost, jak se blíže seznámit s mateřskou školou. Je daná mateřská školka aktivní? Chcete přeci, aby…
Zaměříme se na to, jak je to s přijímáním dětí do školek. Jaká kritéria musíte splnit, aby bylo dítě úspěšně přijato do vybrané školky. Existují tzv. obecná kritéria, která vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 a dále pak vlastní, specifická kritéria jednotlivých školek. Buďte připraveni na úskalí spojená se zařazením dětí do mateřských škol.   Obecná kritéria pro přijímání dětí Věk Předškolní vzdělávání je určeno pro děti ve věku od tří do šesti let. To znamená, že do mateřské školky (dále jen MŠ) budou brány děti, které k datu 31. 8. 2015 dovršily věk 3 let. V případě, že školka má volné kapacity, mohou být přijaty i děti, které dovrší věk 3 let v prosinci roku 2015. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ. Zdraví dítěte Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického lékaře pro děti a dorost. Role ředitelky/ředitele Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín, dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok…
pátek, 15 leden 2016 07:37

Ústavní výchova

Napsal(a)
Co je to ústavní výchova? V jakých případech se dítě dostane do tzv. ústavní výchovy? A jak dlouho může dítě zůstat v této výchově? A kdo o tom rozhoduje? V čí kompetenci je ústavní výchova? To jsou ústřední otázky pro tento článek. Ústavní výchova je nařizována dětem mladším 18 let v případě, že: je jejich výchova vážně ohrožena, je jejich výchova vážně narušena, pokud jejich rodiče nemohou z jiných vážných důvodů výchovu zabezpečit. O ústavní výchově rozhoduje soud na návrh obce s rozšířenou působností dle zákona o rodině. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. Ústavní výchova se nařizuje se z důvodů sociálních a výchovných. Ústavní výchova nemá trestní, ale preventivní charakter. Ústavní výchova trvá pouze tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do 18 roku života jedince, tedy do dosažení jeho zletilosti. Výjimečně může být soudem prodloužena i po dosažení zletilosti, nedéle však do 19 let. V České republice dosud jednotlivé typy zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy, spadají do kompetence tří různých rezortů, které: mají odlišnou právní úpravu, různý systém financování, různé požadavky na zaměstnance a jejich kvalifikaci. Zařízení v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR: Kojenecké ústavy Dětské domovy (do tří let) Dětská centra Zařízení v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Dětské domovy Dětské domovy se školou Dětské diagnostické ústavy krátkodobé pobyty se snahou po komplexním vyšetření a sledování s určením dalšího postupu při výchově a…
pondělí, 11 leden 2016 08:10

Rizika hostitelské péče

Napsal(a)
Každá lidská činnost má svá rizika a stejně tomu je u hostitelské péče. My si tato rizika představíme podrobně v následujícím článku. Zaměříme se především na promítnutí rizik do celkového procesu hostitelské péče. Rizika hostitelské péče Ohrožení dítěte Zklamání dítěte Zklamání hostitele Zklamání vychovatelů, sociálních pracovnic Nezralost dítěte Při zahájení hostitelské péče (dále jen HP) je důležité si rizika uvědomit, přijmout je jako součást procesu a vědomě jim předcházet. Základem je pak příprava hostitelů a dítěte na celý proces. Ohrožení dítěte Obavy vycházejí z vědomí, že děti z dětských domovů si už zažily zlých chvil dost, a proto je nikdo nechce vystavovat dalšímu ohrožení. Proto je třeba vytvořit jednotný systém povinného schvalování k HP, který by vždy zahrnoval psychologické vyšetření vylučující patologie osobnosti. Doporučují se pouze takoví hostitelé, kteří prošli schválením příslušných úřadů. Zklamání dítěte Možnost, že dítě bude zklamané, je nejčastějším argumentem proti hostitelské péči. Jde tedy především o dostatečnou přípravu dítěte k HP, kdy jsou vysvětleny všechny výhody i nevýhody HP a přesně popsáno, co dítě může od konkrétních lidí čekat. Dále je nutná kvalitní příprava a provázení hostitelů tak, aby v kontaktu s dítětem: nevědomky nezpůsobovali nereálná očekávání, neslibovali, co nemohou splnit, otevřeně mluvili o HP s dětmi. Je potřeba říci, že riziko zklamání dítěte není důvodem pro nerealizování HP. Dále je třeba říci, že mnoho dětí, kteří dlouhodobě vyrůstají v ústavní výchově, jsou je natolik citově ploší, že případné rozvolnění vztahů s hostitelskou rodinou nemusí prožívat jako hlubokou ztrátu. Zklamání hostitele Zklamání hostitelů je rizikem, se kterým se pracovníci dětských domovů…
Víte, za jakých podmínek funguje hostitelská péče? Jak striktní je v tomto ohledu česká legislativa? A jak vlastně probíhá samotná příprava na hostitelskou péči? Jaké otázky jsou kladeny budoucím hostitelům? Nebo jak probíhá postupný proces seznámení? Tento článek vám všechny tyto otázky zodpoví. Čtěte dál a dozvíte se podrobnosti. Podmínky Podmínky, které jsou v České republice nastaveny, nejsou jednotné. Což má za následek zpomalený rozvoj a hlavně rozšiřování této formy pomoci a péče dětem. Existují dva typy hostitelské péče (dále jen HP): spontánní HP plánovaná HP Nejednotnost podmínek pak vyplývá z: v praxi se rozvíjí teprve v posledních letech, formálně neexistuje vůbec, jsou pouze ojedinělé případy HP, neurčitost legislativy. Legislativa Hostitelská péče se řeší prostřednictvím zákona §30 zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Je zde definován pobyt mimo zařízení u osob jiných než rodičů Je zde stanovena maximální doba 14 dní. Je zde stanoveno dle čeho se rozhodovat při udělení souhlasu k HP. Je zde uvedeno, že obecní úřad může požádat o odborné posouzení daných osob. Každý kraj přistupuje k posuzování osob jinak. Díky nejednotným podmínkám není HP tak častá. Lze počítat s různorodými reakcemi na všech úrovních institucí, které jsou do procesu zainteresovány. Příprava jak se stát hostitelem?       Osoba - budoucí hostitel musí projít přípravou, kde je kladen důraz na: představení projevů deprivace dětí, pochopení z jakého prostředí děti přišly, definování vztahu mezi HP a pěstounskou péčí, respektování rodinných vztahů. Dále jsou pokládány otázky týkající se: motivace k HP, očekávání od HP, životních zkušeností. Postupný proces První setkání proběhne v dětském…
sobota, 30 kvě 2015 09:18

Jazykové mateřské školky

Napsal(a)
Kdy je dobré začít s výukou cizí jazyka? Říkáte si čím dřív tím líp? Začali byste už v předškolním věku? Ano? A neměli by se děti nejdříve dobře naučit česky? A co když jsou na to děti příliš malé. Ano na učení jazyka, tak jak to známe my ze školy, jsou opravdu malí. A mnohdy ani nám nevyhovuje biflování slovíček a gramatických pravidel. Děti však v raném věku vnímají jazyk zcela jinak než my dospělí. Dokážou porozumět obsahu textu, bez toho aby znaly každé slovíčko. Díky tomu, že cizí jazyk doprovázejí tzv. nonverbální aktivity, jako jsou gesta, výraz obličeje či intonace hlasu, pak jde učení jinak. Jsou mateřské školky, které se označují jako jazykové. A zde dochází k cílené výuce cizího jazyka. Při činnostech jako jsou hry, písničky a pohybových aktivity učitelka promyšleně využíví anglická slovíčka, fráze pokyny či celé věty. Hravými formami se během dne zopakuje několik desítek slovíček. Při zjišťování, která jazyková školka je ta pravá, si zjistěte jak je jazyk "vyučovaný". Jedná se o to, zda dochází do školky lektor či lektorka, která do stálého pedagogického kolektivu nepatří. Nebo zda kroužek vede lektorka, která ovládá metodiku vhodnou pro předškolní věk. Či je cizí jazyk procvičován po celý den v kratších časových intervalech. Dále se neopomeňte informovat, zda výuka probíhá s rodilým mluvčím či ne. A nakonec se určitě zjistěte také osobní reference rodičů a i dětí. Kolik peněz si připravíte? Školky jsou většinou dražší. Počítejte s tím, že se zvyšujícím se věkem dítěte zaplatíte víc. Dále se cena mění s počtem dní,…
pátek, 29 kvě 2015 08:56

Alternativní mateřské školky

Napsal(a)
Alternativní mateřské školky Alternativní školy vznikly jako specifický, jedinečný druh vzdělávání. Každý druh alternativní školy je jedinečný, a proto je těžké tyto školy popsat společně, jako jeden celek. My vám přiblížíme, čím jsou alternativní školky tak alternativní. Podíváme se i na rozdíl ve financování. Co můžete od alternativní školky očekávat? Výchovu, která je zaměřena na dítě a jeho individualitu. Můžete očekávat aktivitu. Alternativní školky kombinují několik vyučujících forem a metod. Nejvyšší hodnotou a cílem je pak rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. Tato škola je chápána jako „společenství“. To znamená, že formy, postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně s žáky, tak i učiteli a rodiči. Principem těchto škol je učení „životem pro život“, tj. cílem školního vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy. Jaký je rozdíl mezi klasickými školkami a alternativními, co se týče nákladů?  Státní mateřské školy jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní péčí. Školné se v nich pohybuje kolem 500 korun měsíčně, stravné od 20-30 korun za den. V případě soukromých škol je třeba počítat s několikanásobně vyššími poplatky. Měsíční náklady na pobyt dítěte ve školce se zde pohybují od 2 500 do 25 000 korun a v této částce ještě většinou nebývá zahrnut poplatek za stravu. Je však zcela na rodičích aby zvážili, kolik mohou a chtějí…
čtvrtek, 28 kvě 2015 09:34

Jak fungují lesní školky?

Napsal(a)
Ptáte se, jak fungují lesní školky? A zda si dokážou si poradit s rozmary počasí? Nemusíte mít strach. Stejně tak, jako si lesní školky mohou oddychnout v případě jejich další existence. Lesní školky ve všech svých činnostech vycházejí z přírody a lokálních potravin. A kolik si připravíte za tuto alternativu mateřských školek? Čtěte dále a dozvíte se víc. Lesní školky a rodiče si mohou oddechnout. Prezident podepsal novelu zákona, na kterou čekaly organizace pracující s dětmi. Dlouhodobě fungující lesní školky si tak nemusejí obávat, že by nepřivítali děti znovu v září. Lesní školky se tak po více jak roce napětí mohou znovu plně soustředit na svojí činnost. Proč je novela schválená 21. května prezidentem Milošem Zemanem tak důležitá? Co mění? Novela zavádí tzv. volitelnost registrace. To znamená, že neregistrované školky nemohou čerpat benefity spojené s registrací, ale na druhou stranu se na ní nevztahují normy a podmínky, jako registrované instituce. Je tedy lesní školka schopná fungovat po celý školní rok? Lesní školky vždy přizpůsobují svůj rytmus koloběhu přírody. V zimě je jasné, že není možné s dětmi venku malovat, vyrábět nebo obědvat. Ale školky dokážou flexibilně reagovat na počasí. V zimě se tak staví třeba iglu, sněhuláky, děti kreslí na led, bruslí, sáňkují, učí se poznávat stopy zvířat. Díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu mají děti mnoho možností, které příroda během roku nabízí. Pokud je tedy počasí nepříznivé zázemí mají školky třeba ve vytápěných maringotkách či jurtách. S jakou částkou mám počítat, když chci dát dítě do lesní školky? Každá lesní školka má svůj vlastní…
Strana 6 z 7