Čtvrtá fáze mezinárodního osvojení neboli vzájemná informovanost o postupu osvojení a opatření přijaté po jeho dokončení

newborn 1328454 960 720Čtvrtá a závěrečná fáze mezinárodního osvojení se týká informovanosti, tedy jak se dítěti vede v nové rodině. Jak se tyto informace získávají a kdo je za ně zodpovědný? V jakých intervalech se zasílají na příslušný úřad? A mají vliv na konečné rozhodnutí o osvojení? Odpovědi na tyto otázky získáte v tomto článku.

 • Po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením jsou zainteresované orgány povinny zasílat Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zprávy o situaci dítěte v rodině tzv. follow-up-report.
 • Dále pověřená osoba v přijímacím státě vypracuje zprávu o výsledcích, které získá návštěvou rodiny. Ke zprávě je dále přiložena aktuální lékařská zpráva a fotografie dítěte spolu s ostatními členy rodiny.
 • Zprávy budou zasílány v těchto intervalech:
  • po 1 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě,
  • po 3 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě,
  • po 6 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě,
  • po 12 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě.
 • Následovně budou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zasílány v souvislosti s dosaženým věkem dítěte, a to takto:
  • ve 3 letech věku dítěte,
  • v 7 letech věku dítěte,
  • ve 12 letech věku dítěte,
  • v 15 letech věku dítěte,
  • v 18 letech věku dítěte.
 • Vypracované zprávy jsou zasílány na příslušný orgán.sisters 931151 960 720
 • Pokud v rámci šetření zjistí pověřený sociální pracovník, že umístění dítěte v péči osvojitelů před osvojením, není v nejlepším zájmu dítěte, informuje příslušný orgán a následují potřebná opatření pro ochranu dítěte.
 • Po 6 měsících od umístění dítěte v přijímacím státě a po předložení 3 zpráv mohou osoby, kterým je dítě předáno do péče osvojitelů před osvojením, zažádat o vydání rozhodnutí o souhlasu s osvojením dítěte do ciziny.
  • Žádost se podává prostřednictvím pověřeného orgánu.
 • Úřad vydá rozhodnutí o souhlasu v případě, že z doposud zasílaných zpráv o vývoji dítěte vyplývá, že osvojení je v nejlepším zájmu dítěte.
 • Dojde-li k osvojení dítěte v cizině, přijímající stát o této skutečnosti uvědomí stát původu. Zašle doklad, kde je potvrzeno, že osvojení proběhlo dle Haagské úmluvy.
Číst dál...

Třetí fáze mezinárodního osvojení aneb výběr vhodných žadatelů pro dítě a interakce

girl 1532519 960 720Třetí fáze procesu mezinárodního osvojení se týká seznámení budoucích rodičů s dítětem. Představíme si dílčí kroky, které musí podstoupit žadatelé spolu s dítětem. Dozvíte se, co žadatelé mohou zjistit o dítěti před první návštěvou. Jak probíhá samotné seznámení žadatelů s dítětem. A jak se postupuje v momentě, kdy dojde ke komplikacím v interakci. Článek vás podrobně provede jednotlivými body třetí fází mezinárodního osvojení.

Třetí fáze mezinárodního osvojení má několik bodů, které musí žadatelé a dítě absolvovat. A jedná se o:

 1. Výběr vhodných žadatelů pro dítě tzv. matching
 2. Seznámení žadatelů s dítětem tzv. interakce
 3. Předání dítěte do péče osvojitelům před finalizací celého procesu
 4. Odjezd žadatelů po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením

Co se žadatelé mohou dozvědět o dítěti - evidence dětí vhodných k osvojení

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vede evidenci dětí vhodných k osvojení. Každé dítě má svojí spisovou dokumentaci, ve které jsou obsaženy:

 • osobní údaje dítěte
 • zpráva o sociální situaci dítěte
 • zpráva o psychologickém vyšetření dítěte
 • zpráva o zdravotním stavu dítěte
 • kopie osvědčení o státním občanství dítěte
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad prokazující osvojitelnost dítěte
 • doklad prokazující zachování principu subsidiarity- podpůrnost mezinárodního osvojení viz. první fáze mezinárodního osvojení
 • rozhodnutí příslušného orgánu o výchově dítětefotografie dítěte

1. Výběr vhodných žadatelů pro dítě tzv. matching

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí provede na základě dokumentace žadatelů a dítěte spárování tzv. matching.
 • Návrhy matchingu předkládá k posouzení Poradnímu sboru Úřadu pro náhradní rodinnou péči.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zašle poté příslušnému orgánu oznámení o výběru tzv. matching letter, který obsahuje:
  • zdravotní zprávu dítěte
  • psychologickou zprávu dítěte
  • zprávu o sociální situaci dítěte
  • důvody, na jejichž základě je dítě osvojitelné
  • fotografii dítěte či video dítěte

2. Seznámení žadatelů s dítětem tzv. interakce

 • V případě zájmu žadatelů o dítě, jsou žadatelé povinni okamžitě kontaktovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí po dohodě se zařízením, kde je dítě umístěno, sjedná termín návštěvy žadatelů.
 • Zařízení, kde je dítě umístěno, obdrží následující informace:
  • termín příjezdu žadatelů
  • pokyny k průběhu návštěvy
  • hodnocení interakce
 • Délka interakce je individuální, zpravidla se ale pohybuje v rozmezí 7 až 21 dny.
 • Žadatelé jsou vždy seznámeni s průběhem interakce.
 • První návštěva žadatelů a dítěte, probíhá za přítomnosti tlumočníka a psychologa. Dochází k vyhodnocení celé interakce.
 • V situaci, kdy je interakce úspěšná, jsou žadatelé povinni sdělit Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, zda mají v úmyslu dítě osvojit nebo ne.people 788051 960 720
 • Po skončení interakce zůstávají žadatelé s dítětem až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání dítěte do péče osvojitelům před osvojením.
 • Pokud dojde ke komplikaci v interakci, jsou okamžitě uvědomena všechna zainteresovaná zařízení.
 • Psycholog Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pak na základě zjištěných faktů postupuje následovně:
  • doporučí nová opatření, která by situaci pomohla řešit, aby interakce dále probíhala, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je vyhodnotí do 3 až 5 dnů.
  • navrhne ukončení interakce, protože zlepšení dosavadního vývoje není reálné
  • navrhne ukončení interakce, protože se žadatelé rozhodli od zprostředkování osvojení odstoupit

3. Předání dítěte do péče osvojitelům před finalizací celého procesu

 • Návrh na předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením podávají žadatelé k Městskému soudu v Brně.
 • Celý proces se pak řídí českými právními předpisy.
 • Žadatelé mohou s dítětem vycestovat z České republiky až poté, co obdrží rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením.

4. Odjezd žadatelů po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením

 • Po vydání rozhodnutí o předání do péče osvojitelů před osvojením, žadatelé obdrží cestovní doklad dítěte.
  • Vystavení tohoto dokladu je bezplatné.
  • Doklad vystavuje příslušný správní úřad.
 • Budoucí osvojitelé obdrží při převzetí dítěte v zařízení:
  • originál rodného listu dítěte, případně ověřenou kopii
  • propouštěcí zdravotní zprávu dítěte
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
 • Po převzetí dítěte budoucími osvojiteli zašle Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí ústřednímu orgánu nebo pověřené organizaci přijímajícího státu:
  • osvědčení o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením
  • kopii osvědčení o státním občanství dítěte
  • kopii dokladu, na základě kterého je dítě osvojitelné
 • Veškeré náklady spojené s tlumočením v průběhu interakce a překlady veškerých potřebných dokumentů hradí žadatelé.
Číst dál...

Druhá fáze procesu mezinárodního osvojení neboli jak se dostat do evidence žadatelů.

brothers 1507696 960 720Mezinárodní osvojení má svojí evidenci žadatelů, jakým způsobem se do ní dostane a za jakých podmínek dojde k vyřazení z evidence? To jsou stěžejní otázky pro tento článek. Podrobně se tedy budeme věnovat žádosti o zařazení do evidence, zaměříme se na dokumenty, které musí být součástí. A v případě vyřazení z evidence zájemců se budeme věnovat důvodům a řešením.

Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli

V této sekci se zaměříme především na:

 1. Zařazení do evidence žadatelů
 2. Vyřazení z evidence žadatelů

A. Zařazení do evidence žadatelů

 • Žádost se podává na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí nebo na pověřenou organizaci přijímajícího státu.
 • Řízení o zařazení do evidence probíhá písemnou formou.
 • K žádosti se musí přiložit následující dokumenty:
  • schválení žádosti o osvojení
   • schválení musí být provedeno příslušným orgánem přijímajícího státu
   • musí obsahovat jasné vyjádření, že žadatelé jsou vhodní a způsobilí k osvojení
   • musí obsahovat charakteristiku dětí, o které by se byli schopni žadatelé postarat
  • rodné listy žadatelů
  • doklady o státním příslušenství
  • osvědčení o bezúhonnosti žadatelů
   • výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  • oddací list žadatelů
  • zprávu o sociální šetření, ne starší 1 roku
  • zprávu o posouzení žadatelů, ne starší 1 roku
   • zpráva musí být vypracovaná psychologem
   • zpráva musí obsahovat vyšetření případné psychopatologie
  • zprávu o zdravotním posouzení žadatelů, ne starší 6 měsíců
   • zpráva musí být vypracovaná praktickým lékařem
  • zprávu o zaměstnání žadatelů
  • doklad o příjmech žadatelů
  • souhlas žadatelů s provádění kontrol dítěte v dobách stanovených Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  • vyplněný dotazník
  • fotodokumentaci
   • fotografie žadatelů
   • fotografie všech osob žijících ve společné domácnosti spolu s žadateli
   • fotografie širší rodiny
   • fotografie bytových podmínek žadatelů
 • Předkládají se originály dokumentů nebo jejich ověřené kopie.
 • Všechny dokumenty i žádosti musejí být v českém jazyce.girl 973414 960 720
 • V momentě, kdy je na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí doručena žádost, zahájí se řízení o zařazení do evidence žadatelů.
 • Pokud žádost neobsahuje veškeré dokumenty, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí přeruší řízení o zařazení a je na žadateli, aby doplnil chybějící doklady a údaje.
 • Rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence uchazečů se doručuje v českém jazyce a žadatelé mají 15 denní lhůtu ode dne oznámení pro podání odvolání.
  • Odvolání se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Žadatelé mají právo nahlédnout do celkové dokumentace, která vedla k rozhodnutí.
 • Žadatelé mají povinnost hlásit Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí všechny změny, které by měly vliv na osvojení do 15 dnů.
 • S podáním žádosti se nepojí žádná poplatková povinnost.
 • Přílohy, které se podávají k žádosti, se musí pravidelně aktualizovat.
 • V případě, že budou chtít žadatelé po úspěšném osvojení dítě, žádat o osvojení dalšího dítěte, a to i pokud by se jednalo o biologického sourozence osvojeného dítě, musí znovu žádat o zařazení do evidence.

B. Vyřazení z evidence žadatelů

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vyřadí žadatele z evidence v následujících případech:
 1. zjištění závažných důvodů, díky kterým nelze zprostředkovat osvojení
 2. žadatelé poruší povinnosti sdělovat údaje, které jsou důležité pro evidenci
 3. žadatelé sami požádají o vyřazení z evidence
 • Proces o vyřazení se vede v písemné formě.
 • Proces o vyřazení se rozběhne v momentě, kdy Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí obdrží žádost žadatelů, nebo když zjistí závažné důvody.
 • Rozhodnutí o vyřazení se doručuje v českém jazyce.
 • Žadatelé pak mají 15 denní lhůtu, ode dne oznámení rozhodnutí, se odvolat.
 • Odvolání se podává k Ministerstvu práce a sociálních věcí a to prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
Číst dál...

První fáze procesu mezinárodního osvojení neboli začínáme u možnosti osvojit

bebe 1090639 960 720Proces mezinárodního osvojení začíná u možnosti osvojení. Zaměříme se tedy na to, jaké dítě lze osvojit ve spojitosti s mezinárodním osvojením a kdo je vhodným kandidátem. Vše, co potřebujete vědět o první fázi procesu mezinárodního osvojení, naleznete v tomto článku.

Možnost zprostředkování osvojení dětí z České republiky do zahraničí

Osvojení dítěte z České republiky do zahraničí lze pouze prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je ústředním orgánem. Osvojit dítě lze pouze v případě, že je dítě tzv. právně volné, tedy pokud:

 1. rodiče dítěte dali souhlas s osvojení dítěte;
 • takový souhlas může dát matka dítěte nejdříve po 6 týdnech od narození,
 • otec dítěte může souhlasit i před uplynutím této doby; nejdříve však po narození dítěte,
 • souhlas s osvojením rodiče dávají před soudem,
 • po 3 měsících od souhlasu s osvojením se pozastavují práva a povinnosti rodičů,
 • soud jmenuje poručníka dítěte- orgán sociálně-právní ochrany dětí.
 1. soud rozhodl, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení, a to z těchto důvodů:
 • rodiče osvojovaného dítěte jsou zbaveni rodičovské povinnosti a práva dát souhlas k osvojení,
 • rodiče dítěte nejsou schopni projevit své stanovisko,
 • rodiče osvojovaného dítěte se pohybují na neznámém místě, které se nedaří soudu a dalším orgánům zjistit,
 • rodiče o dítě nemají zjevný zájem.
 1. rodiče dítěte nejsou známi,girl 1 1361792 m
 2. jedná se o osiřelé dítě bez dalších příbuzných.

Kdo se mlže stát osvojitelem

 • manželé nebo jeden z manželů
 • ve výjimečných případech může osvojit i samostatná osoba
 • páry stejného pohlaví nemůžou osvojit dítě

Mezi osvojitelem a dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl. Zpravidla takový, který odpovídá přirozenému věkovému rozdílu mezi rodičem a dítětem.

V ČR probíhá proces hledání náhradní rodiny, od doby kdy je dítě osvojitelné, 6 měsíců. V případě, že pro dítě není v uvedené lhůtě nalezena vhodná náhradní rodina na území ČR, zašle příslušný krajský úřad spisovou dokumentaci dítěte Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který následně hledá pro dítě vhodnou náhradní rodinu v zahraničí. To je označováno jako princip subsidiarity.

Číst dál...

Výběr prvního dětského kola

bike 1534025 960 720Pamatujete si na své první kolo? Možná si ještě detailně vybavíte barvu, doplňky a jak bylo senzační. První kolo je takovým mezníkem v dětství. Jak ale vybrat to správné kolo? Při výběru rozhoduje nejen váha a velikost, o kvalitě kola rozhodují především právě ty detaily.

Výhodu mají ty děti, které začínaly na odrážedlech a získaly tak rovnováhu. S jízdou na kole lze u dětí začít již v útlém věku. Děti jsou pohybově nadané a rychle se učí. Jízda na kole zlepšuje nejenom jejich motoriku a stabilitu, ale také je účinným prostředkem ke zvyšování jejich fyzické zdatnosti. Nemluvě o tom, že to pomáhá rodinným vztahům, kdy budete společně a aktivně trávit čas.

Dětské kolo na míruperson 794981 960 720

Důležitá je velikost kola, ta je totiž rozhodující pro to, aby dítě mohlo kolo správně ovládat. A jak ji poznáte? Nechte dítě rozkročit se nad horní rámovou trubkou s nohama na zemi. Mezi trubkou a rozkrokem dítěte by mělo být asi pět centimetrů volného místa. Pokud je to více, je kolo malé, pokud méně, je kolo ještě příliš velké.

Důležitá je také vzdálenost od sedla k řídítkům. Malý sportovec by měl být při sezení schopen bez problémů řídítka uchopit. Výšku sedla nastavte zvláště u menších dětí tak, aby dítě dosáhlo nohama na zem.

Kolo jako investice

Pořízení dětského kola není nejlevnější záležitostí. Je ovšem třeba se na to dívat jako na investici do zdravého sportovního vývoje a radosti ze sportu a zdravého životního stylu. To vše však můžete pokazit například tím, že dítěti koupíte větší kolo, než by mělo mít, s myšlenkou aby co nejdéle vydrželo. Ano, kolo vydrží, ne tak už radost z jízdy, která se může obrátit dokonce v odpor, a to proto, že dítě bude muset hned na začátku bojovat s nadměrným a těžkým bicyklem, popřípadě levným výrobkem, na němž bude dobře fungovat snad jedině cena.

Číst dál...

Výběr odrážedla pro nejmenší - typu "motorka"

pavement 841801 960 720Synovi nebo dceři budou dva roky a vy uvažujete o odrážedle? Ale jaké, že? Výběr je veliký, ale jsou všechna odrážedla ta správná a kvalitní pro vás? Při testování odrážedel a odrážecích kol je důležitá bezpečnost těchto výrobků pro děti. Mezi odrážedly ale je těch dobrých pomálu. Pojďme si shrnout ty kritéria, která jsou rozhodující pro výběr odrážedla.

Věk dítěte

Prvním z kritérií při výběru dětského odrážedla je věk dítěte. Odrážedla jsou vhodná až pro děti, které se umí samy z polohy na čtyřech stabilně posadit, stoupnout si a chodit kolem nábytku, ideální je, pokud umí i chodit samy ve volném prostoru. Pro nejmenší je tedy určeno odrážedlo typu motorka.

Bezpečné používání odrážedlachilds bike 1592503 960 720

Při jízdě na odrážedle musí dítě celými chodidly dosáhnout na zem, nestačí mít na zemi jen špičky, ale skutečně se doporučuje vybrat takové odrážedlo, aby mělo dítě na zemi celá chodidla. Odrážedlo musí mít správnou výšku sedátka a řidítek, a mělo by se využívat jen malou část dne zhruba 2 hodiny. Při odrážení má dítě střídat obě nohy, čímž se kompenzuje prohnutí v bedrech.

Dětské odrážedlo typu motorka s řiditelnou přední vidlicí má pro zajištění vyšší bezpečnosti dítěte zvětšený rozchod zadních kol. Odrážedla jsou vyrobena z velmi odolného a lehkého plastu. A díky tomu je lehce ovladatelné a dítě tak velice rychle získává potřebnou jistotou a stabilitu.

Proč koupit odrážedlo?

Odrážedlo se obvykle používá k nácviku stability před koupí kola a slouží pro dítě k rychlejšímu pohybu po venku. Dodává pak dítěti potřebnou oporu a výrazně rozvíjejí jeho pohybové schopnosti a jistotu pohybu. Odrážedla pro nejmenší se pohybují v cenové relaci od 500 do 1000 Kč. Jsou pak v různých variantách jako motorky, zvířátka, auta či traktory.

Číst dál...

Učíme dítě jízdu na kole s pomocnými kolečky nebo ne?

cycling 880385 1920První jízda, na kole sedí dítě, které se klátí ze stranu na stranu, rodič nervózně přešlapuje opodál. Jak naučit dítě jezdit na kole a neznechutit mu to? Čeho se vyvarovat, protože každému někdy ujedou nervy a přirozeně děláme chyby. Kontroverzní otázkou při výuce jízdy na kole je, používat či nepoužívat přídavná kolečka. Představme tedy argumenty pro a proti.

Jasně, že bez koleček

Čím menší dítě se naučí držet rovnováhu, tím snadněji se mu adaptuje mozek na novou úlohu. Díky přídavným kolečkům se podporují nesprávné návyky pro držení rovnováhy. Upozorňuje se pak i na karamboly, které jdou na vrub právě těm pomocníkům, kdy dítě s postranními kolečky, pokud chce zatočit tak správně jak na kole tzn. s naklopením kola na stranu zatáčky, se nakonec rozhoupalo a převrátilo se. Nejlepší je za začátečníkem běžet a jistit, zní z názorové skupiny proti kolečkům.

Nezatracujte přídavná kolečkaround 929915 960 720

Ač jsou přídavná kolečka v dnešní době tak trochu „out“, a spíše se ve výuce razí trend, kdy si děti osvojují práci s těžištěm na jednostopém odrážedle a techniku šlapaní do pedálů na tříkolce, stále existují i děti, kterým přídavná kolečka velmi pomohou.

Patří mezi ně především děti velmi nejisté a bojácné. Dále děti, které dlouho nemohou pochopit spojitost mezi pohybem vpřed a šlapáním, a tak jim neustále hrozí převržení. Hrozí i vypěstování si odporu k samotnému kolu.

Ano, přídavná kolečka sice obvykle prodlužují dobu, než se děti na kole opravdu naučí, ale pokud dětem spolu s kolečky vezmete i radost z jízdy na kole, vzali jste jim něco, co v žádném obchodě nekoupíte.

Takže pomocná kolečka ano či ne?

Záleží na každém rodiči, co preferuje, ale mnohdy pomocná kolečka jen prodlouží dobu učení jízdy na kole. Nabízí se ještě jedno řešení, kdy k pevné konstrukci kola pod sedlem připevněte násadu od smetáku. Tu v průběhu jízdy malého cyklisty přidržujte. Když ji čas od času pustíte, vaše dítko si toho ani nevšimne a velmi rychle se tak naučí jezdit samo.

Číst dál...

Typy dětských kol

child 775714 960 720Pro většinu dospělých patří vzpomínka na jejich první dětské kolo mezi jedny z nesmazatelných momentů dětství. Je tedy na rodičích jaký zážitek si jejich dítě odnese. Každé dítě je jinak zralé a záleží především na rodičích, nakolik dokážou odhadnout motorické schopnosti svého potomka v určitém stádiu jeho vývoje. My si představí typy dětských kol, které najdete na trhu, jejich charakteristiky, proměny a výhody.

Kolo velikosti dvanáct

Bicykly s koly o průměru 12" jsou nejmenšími na trhu. Děti ještě potřebují balanční kolečka, a proto jsou standardní výbavou tohoto kola. Kolečka se ovšem dají bez potíží sundat či přizvednout. Jde o to, aby vaše dítě získalo ke kolu důvěru, naučilo se ho bezpečně ovládat a získat na něm stabilitu.child 885608 960 720

Dvanáctky samozřejmě ještě nemají přehazovačku, ani zadní brzdu, kterou by dítě stejně nestisklo. Brzdí se proto zpětným záběrem pedálů, který je pro děti přirozený.

Kvůli bezpečnosti nejmenších cyklistů by na dvanáctkách nemělo chybět bezpečné zakončení řídítek a plastový chránič řetězu. Předchází se tak situaci, kdy by se mohla do řetězu dostat tkanička či kus oděvu dítěte.

Kolo by mělo umožňovat nastavit v dostatečném rozsahu výšku sedla, a případně také řídítek. Bicykl tak může s dítětem "růst".

Šestnáctky

Jedná se o dětská kola, která jsou jen větší kopií dvanáctek. Mají stejné vybavení, rozdíl je skutečně jen ve velikosti kol. Orientačně vyhovují dětem ve věku od 4 do 6 let. Díky většímu průměru kol se dítěti lépe překonávají nerovnosti.

Dvacítky

Dvacítky již znamenají výraznější posun. Kromě jednorychlostní varianty totiž mohou být vybaveny přehazovačkou se šesti převody. Přehazování převodů se provádí většinou snadno, a to otáčením gripu řídítek. Podobně jako na dospělém kole jsou již osazeny dvě pákové brzdy a volnoběžný náboj. Dítě se tak již musí naučit brzdit pouze "ručními" brzdami. Kolo může mít i odpružené vidlice, která přinese více pohodlí při jízdě v terénu.

Juniorská kola

Kola juniorská, někdy nazývaná tříčtvrteční, tedy velikost 24“, jsou plnohodnotnou zmenšeninou dospělého kola. Tyto největší stroje v dětské kategorii si vybavením již v ničem nezadají s koly pro dospělé. Mají přehazovačku i přesmykač, dvě ruční brzdy a odpruženou vidlici. Na čtyřiadvacítce již můžete klidně vzít dítě s sebou na delší vyjížďku.

Číst dál...

Malí sportovci aneb sportovní aktivity vhodné pro děti do tří let

skiing 1205558 960 720Pohyb je základním znakem života. V poslední době se velmi často mluví, jak důležitý je pohyb pro člověka. Nejenže pohyb je prevencí proti civilizačním chorobám, ale pozitivně působí u dětí proti vznikající svalové dysbalanci. U dětí může mít pohybová aktivita vliv mimo jiné i na rozvoj komunikačních schopností, rychlejší začlenění do kolektivu a lepší zvládání školních povinností. Každý sportovní úspěch dítěti přinese radost, pocit uspokojení, zviditelnění mezi spolužáky, ale i v rodině.

Cvičení

Od 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. Děti začínají zvládat mnoho základních pohybů jako je běhání, chytání, skákání, ale jsou ještě příliš malé na nějaké organizované sportování. V tomto věku však zvládají běhání a chození na zahradě či hřišti nebo houpaní na houpačce.

Dětský aerobik

Aerobik pro děti se velmi podobá lekcím aerobiku pro dospělé. Stavba hodiny i práce s hudbou je velmi podobná. Je třeba mít na zřeteli věkové zvláštnosti, které dětský věk v souvislosti s pohybovou aktivitou přináší. V lekcích se dbá na správné držení těla, postojové a pohybové stereotypy, kultivaci pohybu, předcházení nadměrné a jednostranné zátěži, děti se naučí základy rytmiky, rozvíjejí si pohybovou paměť a jsou motivování k pohybu.11887914 788285671280290 928432280689857540 n

Tancování

Děti sdílí pohyb s jedním z rodičů. Důraz je kladen na podporu správného držení a postavení těla např. jako prevence plochých nožiček, rozvíjení týmové spolupráce a interakci s dalšími dětmi a cit pro hudbu.

Co Vás čeká, pokud se rozhodnete pro tanec? Protažení, říkanky s pohybem, taneční hry a malé sestavičky na lidové písničky a písničky z pohádek, cvičení s dalšími pomůckami, imaginační pohybové hry, počátky improvizace. To vše podporuje přirozený pohyb s vhodnou hudbou a spoustu zábavy.

Plavání

Tříleté děti mají podstatně bohatší pohybové zkušenosti. Aktivity ve vodě již dostávají charakter pohybového učení. Lekce jsou zaměřeny na přirozený vývoj dětí, plavání s plaveckými pomůckami, vodní hry a základy plaveckých způsobů.

Číst dál...

Malí sportovci aneb sportovní aktivity vhodné pro děti do pěti let

swimming 445102 960 720Už u dětí předškolního věku se objevují v menším rozsahu odchylky od správného držení těla. Sport a fyzické dovednosti jsou přirozenou součástí vývoje dítěte. Své dítě dobře znáte a může tak lépe odhadnout jaký sport pro něj bude vhodný. Například pokud se dítě vyhýbá dlouhodobější fyzické námaze, pak zřejmě nebude mít ty správné předpoklady, jako je zarputilost, vůli, ochotu překonávat se, nutné pro vytrvalostní sporty.

Jak vybrat ten správný sport?

Některé schopnosti svých dětí si můžete vyzkoušet i doma. Například vydrží-li dítě na jedné noze s rukama v bok a zavřenýma očima bez pohnutí více než 10 sekund, znamená to nadprůměrnou rovnováhu, která je důležitá například pro lyžování nebo některé bojové sporty. Pokud váš potomek vyskočí více než 20 centimetrů do výšky, pak je nadprůměrný ve výskoku. To je klíčové například pro basketbal, volejbal nebo některé atletické disciplíny. A dosáhne-li vsedě s nataženýma nohama více než 5 centimetrů za špičky, je nadprůměrné ve flexibilitě, která je důležitá například pro gymnastiku.

Dětská gymnastikaboy 991022 960 720

Kurzy gymnastiky pro děti jsou výborným základem pro veškeré další pohybové průpravy. Děti mají možnost zdokonalit se v dovednostech na gymnastickém nářadí, posílit svaly a celkově vylepšit svoji fyzickou zdatnost. Základem hodin je cvičení na gymnastickém nářadí - kladina, bradla, žebřiny, kruhy, švédská bedna – ty jsou pak vhodně doplněny o důkladné rozcvičení, sportovní hry i závěrečné protažení.

Snowboard

Snowboard? Není na to brzy? Musí dítě před tím umět lyžovat, a kdy je ideální začít? Snowboarding je trochu náročnější než lyžování, udržení rovnováhy je zde mnohem těžší. Obecně se doporučuje začít až tak kolem šestého roku věku, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Na kopci najdete občas i tříleté snowboardisty. Vše je o vývoji dítěte a jeho motorických schopnostech. Je tedy lepší začít lyžováním, nebo snowboardingem? Lepší je určitě začít lyžemi, můžete totiž začít v mnohem útlejším věku. Ale pokud jste se rozhodli vychovat ze svého dítěte snowboardistu, určitě není nutné, aby muselo předtím umět lyžovat.

Krasobruslení

Jaký je správný věk, kdy by dítě mělo začít s krasobruslením? Samozřejmě, že obecná odpověď neexistuje. Záleží na dítěti. Je možné vidět děti na bruslích už od necelých tří let, ale optimální věk pro krasobruslení je od pěti, šesti let. Krasobruslení by mělo být pro mladší děti zábavou.

Číst dál...