Jaká kritéria nám ovlivní úspěšnost přijetí děti do mateřských škol

sandbox 1583289 1920Zaměříme se na to, jak je to s přijímáním dětí do školek. Jaká kritéria musíte splnit, aby bylo dítě úspěšně přijato do vybrané školky. Existují tzv. obecná kritéria, která vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 a dále pak vlastní, specifická kritéria jednotlivých školek. Buďte připraveni na úskalí spojená se zařazením dětí do mateřských škol.

 

Obecná kritéria pro přijímání dětí

Věk

 • Předškolní vzdělávání je určeno pro děti ve věku od tří do šesti let. To znamená, že do mateřské školky (dále jen MŠ) budou brány děti, které k datu 31. 8. 2015 dovršily věk 3 let.
 • V případě, že školka má volné kapacity, mohou být přijaty i děti, které dovrší věk 3 let v prosinci roku 2015.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

Zdraví dítěteat school i 311126 m

 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického lékaře pro děti a dorost.

Role ředitelky/ředitele

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem
  • místo,
  • termín,
  • dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok

a zveřejní je.

 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, avšak délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Proti rozhodnutí ředitelky MŠ je možné se odvolat do 15 dnů.

Role rodičů

 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci částku dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

Specifická kritéria si pak stanoví každá školka svoje. Jsou to taková kritéria, která absorbují ty obecná, a ve výsledku pracuje školka se svými pravidly pro přijetí. Uplatňuje se třeba bodový systém. Musíte nasbírat určitý počet bodů, jako hranice pro přijetí, z několika kategorií. Často se přihlíží k věku, trvalému bydlišti, zda už je třeba sourozenec umístěný v MŠ, dále pak na zaměstnanost rodičů a sociální prostředí rodiny.

Číst dál...

Mají své místo ve školském systému lesní školky?

the first steps 4 1252921 mZajímají vás alternativy, pokud jde o vzdělávání? Pak tento článek je právě pro vás. Představuje totiž jednu z alternativ, kterou dovoluje náš legislativní rámec. Lesní školky se navracejí a respektují fungování přírody, a to vše předávají nejmenším.

Celý koncept lesních mateřských školek má své kořeny ve skandinávských zemích. Samotný pojem lesní mateřská školka pak pochází z Dánska. Tato forma je populární hlavně ve Švédsku, Švýcarsku či Kanadě, boom pak zažívají v Německu. Zatímco je tedy vidět jasná podpora těchto školek v zahraničí, v České republice se začínáme teprve s touto alternativou seznamovat. Důvody popularity jsou pak zřejmé: nízké náklady na zřízení a provoz a zvyšující se poptávka ze strany rodičů. Místa, kde najdete lesní školky, jsou ve většině případů doménou velkých měst, ale postupně dochází k rozšiřování.

Co je to lesní mateřská školka? Opravdu probíhá v lese? 

V praxi existuje mnoho podob těchto školek, ale jejich spojovacím prvkem je celodenní pobyt dětí venku. Důraz je pak kladen na přirozené prostředí, které přináší přirozené podněty.

Lesní mateřská školka a její provoz je realizován po většinu času ve volné přírodě.

 • Volná příroda by měla být dosažitelná do 20 minut.
 • Je- li školka v provozu déle než 3 hodiny, musí mít k dispozici vyhřívatelné zázemí pro odpočinek dětí a zahřání.

Celé zázemí, ve kterém lesní školka funguje, je prosté.

 • Ve školce by měla být k dispozici určitě toaleta a pitná voda.brotherhood at sunset 1 1361205 m

Pokud tedy chcete založit lesní školku, musíte si položit otázky: "Mám dohodu o užívání pozemku?" "Jak daleko je to vlastně do přírody?" "Je školka schopná fungovat po celý školní rok? " Užitečné odpovědi a návod jak vlastně na to, vám pomůžou při prvních krocích k zřízení vlastní lesní školky.

Koho v lesní školce potkáme?

Děti ve věku od 3 do 6 let. Minimálně jednoho pedagoga, který má ukončené nebo právě probíhající vzdělání platné dle Ministerstva školství a tělovýchovy. Je možné mít také akreditovaný kurz pro pedagogy prostřednictvím Asociace lesních mateřských školek (ALMŠ). Se skupinou o maximálním počtu 16 dětí pracují dva pedagogové.

Z čeho vychází program?

Pedagogové vycházejí z přírody, a proto i pomůcky jsou především přírodního rázu. Dále pak pedagogové tvoří program dle ročních období. Důraz je kladen na poznávání smysly.

Číst dál...

Montessori mateřská školka

child cute girlUvažujete o alternativní mateřské školce? A slyšeli jste už o Montessori školce? Ano, ale nevíte, co si pod tím představit? Stačí si přečíst následující článek.

Co tedy od Montessori očekávat?

Montessori pojetí a cíle stojí na tom, že se snaží, aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách. A je tomu tedy přizpůsobeno i prostředí v MŠ. Montessoriovské pojetí klade důraz na to, že každé dítě je jedinečná osobnost, a také s ním takto zachází. Potřeby a zájmy se během života dítěte mění, a tato MŠ na to reaguje. Dítě není do ničeho nuceno. Nechává mu volnost ve výběru a podporuje ho.

Montessoriovské vzdělávání pak klade důraz na dva základní faktory:

Vzdělávání od narození

 • Dítěti se začínají dostávat informace a přizpůsobuje se prostředí již od první chvíle svého života. Můžeme říct, že nejdůležitější pro Montessori školku je láska a náklonnost z okolí

Vzdělávání v raném věku

 • Nejdůležitější část ve vzdělání je prvních šest let života, jelikož se v předškolním věku utváří osobnost dítěte.
 • Tato vzdělávací zařízení kladou důraz na to, aby se dítě rozvíjelo přirozeně, a to přímou zkušeností. Snaží se vytvořit pro děti prostředí, které je bude vybízet k poznávání okolí a světa za pomocí jejich smyslů.

Jak funguje Montessori školka? child 1522870 1280

V mateřských školách montessori typu mají děti naprostou volnost v tom, co budou dělat. Mají volnost v pohybu, činnostech, spolupráci. Nesedí se tak nad různými materiály a cvičeními, které dítě nechce dělat. Nemarní se čas. Ale nemyslete si, že si dítě dělá, co chce. Tím, že jsou v mateřských školách tohoto typu nejrůznější pomůcky a materiály, mělo by dojít k tomu, že je ve třídě naprostý pořádek a klid. Sami dobře víte, že dítě, které dělá to, co ho zaujme, nemá potřebu narušovat chod ve třídě. Na dítě je pak postupně kladena větší zodpovědnost, ovšem záleží na připravenosti a rozvoji každého dítěte. A to jestli se pracuje ve skupinách nebo individuálně je také na dítěti.

Ideální třídy podle této alternativy jsou třídy smíšené. Dochází tak k vzájemnému ovlivňování a učení se od sebe navzájem.

Děti se učí čistotě, oblékání a stravování. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na jednání s lidmi. Děti by měly pozdravit, poděkovat a správně umět mluvit s lidmi. Také jsou zde zahrnuty snadné úklidové práce a starání se o květiny a prostředí okolo nás. Tyto činnosti zvládají děti již okolo třetího roku. Děti se nekárají, ale povzbuzují.

Práce pedagoga

Na pedagogovi je, aby připravil prostředí tak, aby bylo o něco napřed před vývojem dítěte. Předškolní děti pak pracují už s reálnými pomůckami takovými, se kterými se člověk setkává každodenně.

Montessori školek je překvapivě dost, podívejte se, zda nejsou právě ve vašem okolí.

Číst dál...

Jak fungují lesní školky?

dandelion flower childPtáte se, jak fungují lesní školky? A zda si dokážou si poradit s rozmary počasí? Nemusíte mít strach. Stejně tak, jako si lesní školky mohou oddychnout v případě jejich další existence. Lesní školky ve všech svých činnostech vycházejí z přírody a lokálních potravin. A kolik si připravíte za tuto alternativu mateřských školek? Čtěte dále a dozvíte se víc.

Lesní školky a rodiče si mohou oddechnout. Prezident podepsal novelu zákona, na kterou čekaly organizace pracující s dětmi. Dlouhodobě fungující lesní školky si tak nemusejí obávat, že by nepřivítali děti znovu v září. Lesní školky se tak po více jak roce napětí mohou znovu plně soustředit na svojí činnost.

Proč je novela schválená 21. května prezidentem Milošem Zemanem tak důležitá? Co mění? Novela zavádí tzv. volitelnost registrace. To znamená, že neregistrované školky nemohou čerpat benefity spojené s registrací, ale na druhou stranu se na ní nevztahují normy a podmínky, jako registrované instituce.

Je tedy lesní školka schopná fungovat po celý školní rok?forest 868715 960 720

Lesní školky vždy přizpůsobují svůj rytmus koloběhu přírody. V zimě je jasné, že není možné s dětmi venku malovat, vyrábět nebo obědvat. Ale školky dokážou flexibilně reagovat na počasí. V zimě se tak staví třeba iglu, sněhuláky, děti kreslí na led, bruslí, sáňkují, učí se poznávat stopy zvířat. Díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu mají děti mnoho možností, které příroda během roku nabízí. Pokud je tedy počasí nepříznivé zázemí mají školky třeba ve vytápěných maringotkách či jurtách.

S jakou částkou mám počítat, když chci dát dítě do lesní školky?

Každá lesní školka má svůj vlastní ceník. Cena se mění v závislosti na tom, zda využíváme školku celodenně nebo zda jen dopoledne. Dále si lze vybrat dny, kdy dítě bude ve školce. A ve výsledku tak platíte jen ty dny, kdy je dítě ve školce. Pokud tedy dítě bude navštěvovat celodenní lesní školku od 8:00-16:00 celý týden a celý měsíc připraví si rodiče okolo 6 000 Kč. Některé školky pak nabízejí i výhodné ceny pro sourozence.

Jak probíhá stravování?

Stravování se opět mění s lesní školkou. Obecně však platí, že se spolupodílejí rodiče, ať už svačinou nebo i s obědem. Pitný režim je pak v celý v režii lesních školek. Lesní školky přistupují ke stravě opět skrze přírodu, snaží se využívat lokální potraviny a připravovat pestrá jídla. Kombinují veganské, vegetariánské obědy spolu s těmi klasickými.

Číst dál...

Jazykové mateřské školky

1hand posture hd picture 01 168118Kdy je dobré začít s výukou cizí jazyka? Říkáte si čím dřív tím líp? Začali byste už v předškolním věku? Ano? A neměli by se děti nejdříve dobře naučit česky? A co když jsou na to děti příliš malé. Ano na učení jazyka, tak jak to známe my ze školy, jsou opravdu malí. A mnohdy ani nám nevyhovuje biflování slovíček a gramatických pravidel. Děti však v raném věku vnímají jazyk zcela jinak než my dospělí. Dokážou porozumět obsahu textu, bez toho aby znaly každé slovíčko. Díky tomu, že cizí jazyk doprovázejí tzv. nonverbální aktivity, jako jsou gesta, výraz obličeje či intonace hlasu, pak jde učení jinak.

Jsou mateřské školky, které se označují jako jazykové. A zde dochází k cílené výuce cizího jazyka. Při činnostech jako jsou hry, písničky a pohybových aktivity učitelka promyšleně využíví anglická slovíčka, fráze pokyny či celé věty. Hravými formami se během dne zopakuje několik desítek slovíček.crayons 1445053 960 720

Při zjišťování, která jazyková školka je ta pravá, si zjistěte jak je jazyk "vyučovaný". Jedná se o to, zda dochází do školky lektor či lektorka, která do stálého pedagogického kolektivu nepatří. Nebo zda kroužek vede lektorka, která ovládá metodiku vhodnou pro předškolní věk. Či je cizí jazyk procvičován po celý den v kratších časových intervalech. Dále se neopomeňte informovat, zda výuka probíhá s rodilým mluvčím či ne. A nakonec se určitě zjistěte také osobní reference rodičů a i dětí.

Kolik peněz si připravíte?

Školky jsou většinou dražší. Počítejte s tím, že se zvyšujícím se věkem dítěte zaplatíte víc. Dále se cena mění s počtem dní, kdy dítě navštěvuje školku. Zcela určitě si však připravte několik tisíc měsíčně.

Vstoupí cizí jazyk do mateřských školek plošně?

Navzdory tomu, že by si to možná řada rodičů přála, v nejbližší době to nehrozí. Tam, kde se mateřské školky o angličtinu pokoušejí, by však měly být, zejména pokud jde o výběr lektora, opatrné. Jak jsme naznačili výše, je důležité děti pro cizí jazyk nadchnout.

Číst dál...

Alternativní mateřské školky

Alternativní mateřské školky

Alternativní školy vznikly jako specifický, jedinečný druh vzdělávání. Každý druh alternativní školy je jedinečný, a proto je těžké tyto školy popsat společně, jako jeden celek. My vám přiblížíme, čím jsou alternativní školky tak alternativní. Podíváme se i na rozdíl ve financování.

Co můžete od alternativní školky očekávat? happy child portrait

Výchovu, která je zaměřena na dítě a jeho individualitu. Můžete očekávat aktivitu. Alternativní školky kombinují několik vyučujících forem a metod. Nejvyšší hodnotou a cílem je pak rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. Tato škola je chápána jako „společenství“. To znamená, že formy, postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně s žáky, tak i učiteli a rodiči. Principem těchto škol je učení „životem pro život“, tj. cílem školního vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy.images

Jaký je rozdíl mezi klasickými školkami a alternativními, co se týče nákladů? 

Státní mateřské školy jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní péčí. Školné se v nich pohybuje kolem 500 korun měsíčně, stravné od 20-30 korun za den. V případě soukromých škol je třeba počítat s několikanásobně vyššími poplatky. Měsíční náklady na pobyt dítěte ve školce se zde pohybují od 2 500 do 25 000 korun a v této částce ještě většinou nebývá zahrnut poplatek za stravu.

Je však zcela na rodičích aby zvážili, kolik mohou a chtějí do svého dítěte investovat. Není přitom pravidlem, že soukromá školka je lepší než státní. Rodiče se však mnohdy rozhodnou pro soukromou školku z důvodu nepřijetí jejich dítěte do školky státní, které v současné době svou kapacitou nestačí poptávce.

Pro následující graf je kritériem alternativnost a týká se tedy i školek a nabízí tedy přehledný vhled, jaké druhy školek máme.

Číst dál...

Jak to chodí v Montessori mateřských školkách?

"Pomoz mi, abych to dokázal sám." To je ústřední motto všech vzdělávacích zařízení Montessori. Čím se liší tyto školky od těch klasických? A co očekávat od Montessori školky? Zaměříme se i na vás na rodiče a případnou vaší roli ve školce.

mateinky1Školka hrou?

Děti se v mateřských školách učí skrze vlastní tvořivost. Školka typu Montessori má za cíl přípravu na život a harmonický rozvoj osobnosti. Hlavní důraz se klade na připravené prostředí a na odhalení skutečné přirozenosti dítěte. Hra je tady nahrazena skutečnou činností. Prostředí mateřské školy je vždy uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Prostředí školky nesmí působit chaoticky, protože mnoho podnětů ztěžuje dítěti orientaci.

Již v mateřské škole jsou děti připravovány na roli budoucího školáka. Toto je podporováno takzvaným „těšením se na školu“ a návštěvou dětí mateřské školy v základní škole.

mateinky2Aktivita rodičů

Mateřské školy spolupracují také intenzivně s rodiči. Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve školce. Školky pořádají společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé další programy, které mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. O rozvrhu jsou rodiče dětí také vždy informováni.

Program školky

Péče o děti je rozdělena na volnou hru, individuální a praktické činnosti, dále jsou zde aktivity navozené vychovatelkou, a to aktivity na elipse – koncentrace, relaxace, jóga či rozhovory.

Činnost je pak přerušena svačinou. Po ní přicházejí opět Montessori činnosti - individuální či skupinové dle výběru dětí. V případě příznivého počasí jsou děti venku až do oběda. Stejně jako v klasických školkách následuje po obědě spánek či relaxace vše dle svobodné volby dětí.

Po odpočinku a odpolední svačině, následují volné hry a zájmové činnosti. Montessori mateřské školy nabízejí i řadu mimoškolních zájmových činností. Tyto činnosti jsou vedeny jako kroužky. Jedná se o studium cizích jazyků, keramické a výtvarné kroužky, kroužky vaření a další.

Číst dál...