sobota, 09 leden 2016 17:15

Specifické poruchy učení

Napsal(a)

specifick poruchy uen1Specifické poruchy učení mohou být definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou, nebo nadprůměrnou inteligencí, charakteristické je pak významné opožděním v jedné nebo ve více oblastech učení.

Obtíže se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.

Nejsou spojeny s viditelnými stigmatizujícím projevem ve vzhledu nebo chování, a proto leckdo pochybuje o jejich existenci.

Které oblasti učení jsou postiženy?

Oblasti učení postižené ve specifických poruchách učení mohou být rozdělený do dvou skupin. První skupina se skládá ze základních školních vědomostí: čtení, psaní, pravopis, matematika a jazyk -jak porozumění, tak vyjádření. Tyto vědomosti mají základní význam k úspěchu ve škole. Druhá skupina se skládá z oblastí učení, které jsou též životně důležité, ale jsou takto mnohem méně chápány. Jedná se o vytrvalost, organizaci, sebekontrolu, sociální způsobilost a koordinaci pohybů

Kde hledat příčiny?

Příčinou obtíží není nedostatek snahy u dětí nebo lajdáctví, případně patologie rospecifick poruchy uen2dinného prostředí nebo sníženého IQ.

Řetězce příčin, které mohou vést ke specifickým poruchám učení.

Diagnostika

Diagnostika prováděná na specializovaném pracovišti se liší od té, která je prováděna v běžné či specializované třídě. V podmínkách třídy je sledování žáka dlouhodobé, je ovlivněno atmosférou školy, třídy, osobností učitele. Zahrnuje i srovnání se žáky téže třídy či školy, stupeň zvládnutí požadavků daných osnovami. Speciální testy umožňují porovnat žáka s populací daného věku.

Podezření na specifickou poruchu učení přichází často od rodičů, dále zejména od učitelů dítěte, kteří zaznamenají odchylky v jeho výkonu.

Vyšetření vychází z osobní a rodinné anamnézy, zjištění intelektu, úrovně školních dovedností (čtení, psaní, pravopisu, počítání), úrovně podmiňující funkce pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, P-L orientace, řeči. Dle individuálních obtíží se mohou zařadit specializované zkoušky jako je kresba postavy, hodnocení sebepojetí.