Povinnost pěstouna udržovat a rozvíjet vztahy mezí dítětem a jeho rodinou

child 542038 960 720Povinnost pěstouna udržovat, rozvíjet a prohlubovat vztahy dítěte s jeho původní rodinou se prolíná s právem pěstouna na pomoc v tomto ohledu. Ve výsledku je kladen důraz především na individuální vývoj dítěte. Jsou zde uvedeny nástroje, které lze využít při styku dítěte s rodinou či blízkými. A dále se touto povinností pojí i tzv. IPOD, což je individuální plán ochrany dítěte. K čemu slouží a v čem je dlouhodobě důležitý? To vše je součástí tohoto článku.

 • Osoba pečující či osoba v evidenci má povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte (tzv. IPOD) udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými. Především se pak jedná o rodiče. Je zde povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud tedy soud nerozhodl jinak.
 • Tato povinnost je zároveň provázána s právem pěstouna na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými.

Příklady dalších služeb, které mohou být zakotveny v dohodě:

 • klubová setkání náhradních rodin
 • svépomocné skupiny náhradních rodin
 • setkávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách
 • doučování dětí
 • doprovod na volnočasové aktivity, do školy nebo předškolního zařízení
 • relaxační pobyty pro náhradní rodiny
 • supervize pro osoby pečující/v evidenci
 • průvodce pro dítě v náhradní rodině
 • úhrada části nákladů na bydlení (obdobně jako ve stávajících zařízeních pro výkon pěstounské péče)

Individuální plán ochrany dítěte (IPOD) child 544316 960 720

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má od ledna 2013 povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte (IPOD), který zejména slouží:

 • k vymezení příčin ohrožení dítěte,
 • ke stanovení opatření na ochranu dítěte,
 • k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte,
 • k přijetí opatření na posílení funkcí rodiny,

a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu.

 • IPOD se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu.
 • IPOD se vypracovává od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději však do jednoho měsíce od zařazení dítěte do evidence obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • IPOD se pravidelně aktualizuje, a to zejména v situacích, kdy je uloženo:
  • výchovné opatření,
  • ústavní výchova,
  • nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • nebo do pěstounské péče,
  • nebo jiné náhradní výchovy.

Povinnost pěstouna udržovat a rozvíjet vztahy mezí dítětem a jeho rodinou

Povinnost pěstouna udržovat, rozvíjet a prohlubovat vztahy dítěte s jeho původní rodinou se prolíná s právem pěstouna na pomoc v tomto ohledu. Ve výsledku je kladen důraz především na individuální vývoj dítěte. Jsou zde uvedeny nástroje, které lze využít při styku dítěte s rodinou či blízkými. A dále se touto povinností pojí i tzv. IPOD, což je individuální plán ochrany dítěte. K čemu slouží a v čem je dlouhodobě důležitý? To vše je součástí tohoto článku.

·         Osoba pečující či osoba v evidenci má povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte (tzv. IPOD) udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými. Především se pak jedná o rodiče. Je zde povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud tedy soud nerozhodl jinak.

·         Tato povinnost je zároveň provázána s právem pěstouna na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými.

Příklady dalších služeb, které mohou být zakotveny v dohodě:

·         klubová setkání náhradních rodin

·         svépomocné skupiny náhradních rodin

·         setkávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách

·         doučování dětí

·         doprovod na volnočasové aktivity, do školy nebo předškolního zařízení

·         relaxační pobyty pro náhradní rodiny

·         supervize pro osoby pečující/v evidenci

·         průvodce pro dítě v náhradní rodině

·         úhrada části nákladů na bydlení (obdobně jako ve stávajících zařízeních pro výkon pěstounské péče)

Individuální plán ochrany dítěte (IPOD)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má od ledna 2013 povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte (IPOD), který zejména slouží:

·         k vymezení příčin ohrožení dítěte,

·         ke stanovení opatření na ochranu dítěte,

·         k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte,

·         k přijetí opatření na posílení funkcí rodiny,

a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu.

·         IPOD se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu.

·         IPOD se vypracovává od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději však do jednoho měsíce od zařazení dítěte do evidence obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

·         IPOD se pravidelně aktualizuje, a to zejména v situacích, kdy je uloženo:

o   výchovné opatření,

o   ústavní výchova,

o   ochranná výchova,

o   nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

o   nebo do pěstounské péče,

o   nebo jiné náhradní výchovy.

Číst dál...

Právo pěstouna na krátkodobou pomoc aneb zajištění péče o svěřené dítě

aron 920236 960 720Co dělat, pokud jako pěstoun potřebujete zajistit hlídání na dobu nezbytně nutnou? Existují zákonem definované a dané okolnosti, kdy má pěstoun nárok na krátkodobou pomoc při zajišťování péče o svěřené dítě. O kterých okolnostech je řeč a jak konkrétně vypadá tato pomoc, se dozvíte v následujícím článku.

 • Jedná se o krátkodobou pomoc, kdy je zajištěna péče o svěřené děti, a to v případě, že osoba pečující nebo osoba v evidenci není schopna sama tuto péči zajistit.
 • Jedná se zejména o tyto okolnosti:
  • po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou
  • při ošetřování osoby blízké
  • při narození dítěte
  • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí
  • při úmrtí osoby blízké
 • Záleží tedy nejen na tom, zda nastanou výše uvedené okolnosti, ale je třeba vzhledem k věku dítěte, jeho rozumové vyspělosti, schopnostem, zdravotnímu stavu a dalším okolnostem posoudit, zda je třeba zajišťovat osobní péči.
  • V případě dětí, které dochází do školy, není třeba zajišťovat osobní péči po dobu, kdy jsou děti ve škole nebo ve školní družině.
  • V případě, že se jedná o manžele, nastupuje nejdříve povinnost druhého manžela podílet se na péči o svěřené dítě.
 • Je třeba mít na paměti, citlivé uplatňování tohoto práva.
  • Zda je to v zájmu dítěte.
  • Zvážit zejména u nejmenších dětí formu této pomoci a výběr osoby, která bude o dítě pečovat.

Jak vypadá krátkodobá péče

 • Je třeba předem dohodnout režim, v jakém budou osoby pečující nebo osoby v evidenci o tuto formu pomoci žádat.
 • Je třeba určit, jakým způsobem se bude dítě předávat a přebírat a na jakém místě.
 • Je možné s osobami pečujícími/v evidenci dohodnout úhradu za stravu v rámci ubytování dítěte. Výše úhrady by měla odpovídat obvyklým cenám v daném místě.
 • Osoby pečující/v evidenci jsou odpovědné za předání informací o dítěti, které mohou mít vliv na průběh péče.
  • informace o zdravotním stavu dítěte
  • informace o specifických potřebách dítěte

Kdo poskytuje krátkodobou péčiaroni 738302 960 720

 • komunitní a mateřská centra
 • jiné pěstounské rodiny
 • dobrovolníci
 • pracovníci subjektu, se kterým je uzavřena dohoda (tuto péči může subjekt poskytovat více rodinám)
 • mateřská školka či jiné obdobné zařízení
  • dětská skupina
  • soukromá školka
 • „paní na hlídání“
  • může jí mít zajištěnou osoba pečující/v evidenci
  • může jí nasmlouvat subjekt uzavírající dohodu pro více pěstounských rodin

Osoby, které poskytují krátkodobou péči

 • V případě této služby není nutné využívat jen pověřené osoby, ale je třeba dodržovat předpisy a respektovat pravidla pro zvolený typ péče.
 • Je třeba, aby tyto osoby, které krátkodobou péči o děti poskytují, znaly specifika dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči a byly tedy alespoň v základní míře v tomto směru poučeny a proškoleny např. vzdělávací kurz.
 • Odpovědnost v případě hlídání dětí má vždy ta osoba, která dítě hlídá, tak jako je tomu např. i u vlastních dětí dle § 422 občanského zákoníku.
 • Je- li pobírán státní příspěvek na tu danou pomoc/službu, je pomoc/služba hrazena z tohoto příspěvku. Je tedy třeba vždy dohodnout např. s paní na hlídání či jinou pěstounskou rodinou formu úhrady. A částka by měla odpovídat cenám obvyklým v dané lokalitě.
Číst dál...

Právo na pomoc při rozvíjení a udržování vztahů dítěte s jeho rodinou a osobami blízkými

dad and the children 1181526 mJedním z nejtěžších úkolů pěstouna je nadále a mnohdy i přesto rozvíjet vztahy mezi dítětem, které je mu svěřeno do péče, a jeho rodinou a příbuznými. V této situaci má pak pěstoun právo na pomoc. Jak vypadá taková pomoc? A co vše si lze pod touto pomocí představit? To se dočtete v následujícím článku.

 • Jedná se o pomoc při udržování, rozvíjení a především prohlubování vztahů mezí dítětem a blízkými osobami.
 • Jde především o rodiče.
 • Osoba pečující či osoba v evidenci má právo na pomoc při realizaci styku rodičů s dítěte, která je zajišťovaná příslušným orgánem úřadu př. sociální pracovnice.
 • Osoba pečující či osoba v evidenci má právo na pomoc při zajištění místa, kde dojde ke styku oprávněných osob s dítětem.
 • Osoba pečující či osoba v evidenci má právo na asistenci při tomto styku.
 • Režim kontaktu dítěte s oprávněnými osobami je řešen buď rozhodnutím soudu nebo individuálním plánem ochrany dítěte(zkráceně IPOD).

rodina albumV čem zejména spočívá pomoc

 • Příprava dítěte, oprávněné osoby, osoby pečující nebo osoby v evidenci na kontakt.
 • Zajištění předběžného kontaktu pečující osoby/v evidenci s oprávněnou osobou (př. rodič/e či jiné blízká osoba)
 • Zajištění vhodného místa pro kontakt.
 • Doprovázení dítěte v průběhu kontaktu.
 • Sledování průběhu kontaktu.
 • Vyhodnocení, zda kontakt probíhá v zájmu dítěte.

Podpora a pomoc je poskytována i při realizaci jiných forem kontaktu, než je osobní setkání. Pokud tedy dítě není v kontaktu s rodiči ani jinými osobami blízkými, je třeba podporovat rozvoj jeho identity ve vztahu k jeho původu. K tomu slouží tzv. kniha života dítěte, kde dítě doplňuje informace o sobě, o rodině, náhradní rodině, je možné zde přidat i fotky. Tato kniha složí k budování identity dítěte.

Číst dál...

Proces uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

to sign a contract 2 1221951 mPěstounská péče má svůj právní rámec. A je tedy nutné uzavřít tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče. Jaké náležitosti musí mít tato dohoda a kdo ji vlastně uzavírá? Jak vypadá celý proces, na jehož konci je výsledná smlouva mezi osobou pečující či v evidenci a příslušným subjektem? Lze do dohody implementovat pozdější změny? To je jen několik málo otázek, které zodpovídá následující podrobný článek.

 • Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouvou.
 • Proces uzavírání dohody se řídí:
  • zákonem o sociálně-právní ochraně dětí,
  • správním řádem.
 • Předmětem dohody o výkonu pěstounské péče jsou práva a povinnosti osoby pečující/v evidenci.
  • Vždy je třeba práva a povinnosti individualizovat a konkretizovat ve vztahu ke svěřeným dětem, potřebám rodiny a místním podmínkám v nabídce služeb.
 • Osoba pečující nebo osoba v evidenci může mít v daném čase uzavřenu pouze jednu dohodu s jedním partnerem, a to i v případě, kdy je současně osobou pečující i osobou v evidenci.
 • V případě společné pěstounské péče manželů nebo zařazení obou manželů do zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu se rovněž uzavírá jen jedna dohoda.
 • V případě, kdy každý z manželů má z nějakého důvodu svěřeno dítě do své výlučné péče, bude mít ve vztahu k těmto dětem uzavřenu dohodu každý z manželů samostatně jen za předpokladu, že manželé spolu nežijí ve společné domácnosti a péče o svěřené děti je tedy fakticky vykonávána každým z manželů samostatně.

Okruh účastníků dohody

 1. Subjekt, který může uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, je na straně jedné:
 • jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • krajský úřad,
 • pověřená osoba.
 1. Na druhé straně dohodu uzavírá osoba pečující/v evidenci

Stranami dohody jsou pouze subjekt veřejné správy (případně osoba pověřená výkonem sociálně-právní ochraně dětí) na straně jedné a osoba pečující/v evidenci na straně druhé. I když se obsah dohody dotýká, nikoli však přímo, i dalších osob (dítěte, jeho rodičů a dalších blízkých osob), stranami dohody však nejsou.

Postup při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče

 • Povinnost navrhnout obsah dohody a její uzavření leží především na orgánu sociálně právní-ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušném podle trvalého pobytu osoby pečující/v evidenci.
 • Návrh dohody, který činí orgán sociálně-právní ochrany dětí, musí být písemný.
 • V případě, že každý z manželů má trvalý pobyt v jiném správním obvodu, postupuje se následovně:
 1. V případě, že se úřady nedohodnou, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost.
 2. V případě, že se úřady nedohodnou, provede řízení ten z nich, který z moci úřední učinil úkon jako první.
 3. V ostatních případech, nebo pokud nelze určit bod 1. a 2., určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán.
 • Při rozhodnutí, který úřad by měl dohodu uzavírat, se přihlíží zejména ke skutečnému bydlišti osoby pečující/v evidenci nebo k trvalému pobytu osoby, která o dítě osobně pečuje nebo která pobírá odměnu pěstouna.
 • Návrh smlouvy zaniká uplynutím lhůty, která byla určena. Tato lhůta je obecně stanovena na 30 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Tuto skutečnost je tak nezbytné v návrhu na uzavření dohody ze strany orgán sociálně-právní ochrany dětí výslovně uvést.

Souhlas s uzavřením dohody s jiným subjektem, než je místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětísenior smile 1347640 m

 • Osoba pečující/v evidenci má právo dohodou o výkonu pěstounské péče uzavřít i s jinými subjekty, než je příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • V tomto případě je třeba souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného podle místa trvalého bydliště osoby pečující/v evidenci.
 • Zvolí-li tedy osoba pečující nebo v evidenci možnost uzavření dohody s jiným partnerem než je orgán sociálně-právní ochrany dětí příslušným podle místa jejího trvalého pobytu, je třeba „svému“ orgánu sociálně-právní ochrany dětí doručit úplný obsah uvažované dohody k vyjádření a udělení předchozího souhlasu.
 • Teprve po vydání vyjádření správního řádu je možno dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřít.
 • A následovně je třeba bezodkladně informovat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o uzavření dohody a zaslat mu opis této dohody.
 • Je možné, aby k uzavření dohody mezi osobou pečující/v evidenci a pověřenou osobou (př. příspěvkovou organizací obce), došlo na půdě orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Nesouhlasné vyjádření s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče je možné vydat:
  • v případě, že osoba pečující/v evidenci působí u subjektu, se kterým zamýšlí dohodu uzavřít,
  • v případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí shledá úpravu práv a povinností nedostatečnou, nevhodnou či z jiných důvodů nikoli v zájmu svěřených dětí.

Přezkoumání souladu dohody o výkonu pěstounské péče s právními předpisy

 • Soulad dohody s právními předpisy lze přezkoumat.
 • Podnět k zahájení přezkumného řízení může dát též osoba pečující/v evidenci do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodech přezkumu dozvěděla.
 • Shledá-li správní orgán rozpor mezi dohodou a právními předpisy, dohodu o výkonu pěstounské péče zruší.
 • Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouvou a správní orgán je oprávněný řešit spory z dohody.
 • Kdo řeší přezkoumání- vztahy mezi správními orgány:
  • ve vztahu k obci nebo k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností je to krajský úřad,
  • ve vztahu ke kraji je to Ministerstvo práce a sociálních věcí,
  • ve vztahu k pověřené osobě je to orgán, který tuto osobu výkonem veřejné správy pověřil, tedy příslušný krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

Změny dohody

 • Změna dohody může vyplynout ze situace v rodině osoby pečující/v evidenci.
 • Do dohody se dále mohou promítnout změny individuálních plánů ochrany dítěte svěřených dětí. Například v důsledku přijetí dalších dětí.
 • Změnit obsah dohody je možné stejným postupem jako uzavření dohody.
 • Změna musí být pouze písemná. A byla-li dohoda uzavřena s jiným subjektem než s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, pak je obdobně nezbytný jeho předchozí souhlas.
Číst dál...

Základní informace týkající se příspěvků a odměn v rámci pěstounské péče

coins 1444041 mTento článek je přehledný vhled do oblasti pěstounské péče a jejich odměn či příspěvků. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, se kterými se často setkáte, pokud se budete pohybovat v problematice pěstounské péče. Kdo je osoba pečující a kdo osoba v evidenci? Na co vše lze získat příspěvek a na co má pěstoun nárok? Tyto otázky mají své odpovědi níže.

Okruh dávek pěstounské péče

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Jedná se o příspěvek, který je pro potřeby nezletilého nezaopatřeného dítěte svěřeného do pěstounské péče. Výše příspěvku má několik úrovní.
 • Odměna pěstouna
  • Jedná se o osobu pečující či osobu v evidenci. Výše odměny se mění s počtem dětí, které jsou v péči osoby.
 • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Na příspěvek má nárok osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše odměny se mění s věkem dítěte.
 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti. Výše příspěvku je 70% pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče
  • Na tento příspěvek má nárok fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč. K tomuto dni zaniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

children 192327 960 720Osoba pečující

Jedná se o osobu, která je zodpovědná za výchovu dítěte. Osoba pečující je dále definovaná:

 • Osoba pečující je pěstounem (NE přechodnou dobu).
 • Osoba pečující byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Osoba pečující je ta, které bylo dítě dočasně svěřeno, a to než se stane pěstounem (př. osoba, která má dítě v tzv. předpěstounské péči).
 • Osoba, která je poručníkem dítěte, a o dítě osobně pečuje.
 • Osoba, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osoba v evidenci

Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Číst dál...

Vznik a zánik nároku na dávky pěstounské péče

boys 286789 960 720Článek se bude zabývat následujícími otázkami, týkající se dávek pěstounské péče. Kdy vzniká nárok na vyplácení dávek osobám, které pečují o dítě? Jakou roli v tom hraje soud a jeho rozhodnutí? Odkdy lze o dávky žádat? A kdy naopak tyto dávky zanikají? Co je třeba oznamovat na příslušný úřad?                                       

Vznik nároku na dávky pěstounské péče

 • Nárok na dávky pěstounské péče náleží nejdříve ode dne, kdy vstoupilo v platnost rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem.
 • Pro účely dávek pěstounské péče a tedy i nároku na ně, se také považuje osoba, které bylo do péče svěřeno dítě předběžným opatřením soudu, a zároveň pokud tato osoba podá k soudu žádost o svěření tohoto dítěte do pěstounské péče.
 • Dávky pěstounské péče náleží nejdříve za měsíc, ve kterém byl podán návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoby, která má dítě v péči na základě předběžného opatření soudu.
 • Nárok na dávky pěstounské péče náleží od právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníka dítěti.
 • Pečuje-li osobně o dítě osoba, o jejímž ustanovení poručníkem tomuto dítěti probíhá soudní řízení, dávky pěstounské péče náleží ode dne zahájení řízení o ustanovení poručníkem.
 • Nárok na odměnu pěstouna náleží tzv. osobě v evidenci ode dne právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení této osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Zánik nároku na dávky pěstounské péčechild playing 1396051 m

 • Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 1 roku (dosud tomu tak bylo u jednorázových dávek pěstounské péče, u opakujících se dávek, tedy odměny pěstouna a příspěvku na úhradu potřeb dítě).
 • Příjemce a žadatel o dávky pěstounské péče je povinen ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.
 • Osoba pečující/v evidenci je tedy povinna ohlásit:
  • změnu trvalého pobytu či bydliště
  • změnu jména nebo příjmení
  • přijetí dalšího dítěte do péče
  • ukončení pěstounské péče
   • svěření dítěte do péče jiné osoby
   • dočasnou pracovní neschopnost
 • Při nesplnění ohlašovací povinnosti může být vyčíslen přeplatek na dávce pěstounské péče.
Číst dál...

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

happy 286152 960 720Komu náleží příspěvek při ukončení pěstounské péče? Pěstounovi nebo zletilému dítěti? A jaké je jeho výše? Co vše musíte dodat k žádosti, kterou odnesete na příslušný úřad? Veškeré informace k příspěvku při ukončení pěstounské péče najdete níže.

 • Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči (jak osoby pečující, tak osoby v evidenci).
  • O dávku si žádá fyzická osoba, která byla v době dovršení zletilosti tj. 18 let dítětem v pěstounské péči.
  • V případě že se jedná o osobu, která i po dovršení zletilosti zůstává v pěstounské péči, tedy student který může až do 26 roků být nezaopatřeným dítětem, dávka se vyplácí až při ukončení pěstounské péče.
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče se vyplácí ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Příspěvek je vyplácen jednorázově ve výši 25 000 Kč.
 • Tento příspěvek náleží dané osobě pouze jednou.
 • Pokud nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, toho že dítě pobírá důchod z důchodového pojištění, který je vyšší či roven, náleží mu příspěvek při ukončení pěstounské péče také, a to ke dni následujícímu po skončení jeho nezaopatřenosti.

studying for a test 2 1126740 mKde a jak se vyplní žádost

 • Žádost vyplňuje ten, kdo žádá o dávku.
 • Žádost se vyřizuje na příslušném úřadu práce – dle místa trvalého bydliště žadatele o dávku.
 • Žádost je možné vyplnit v elektronické podobě či na příslušném úřadě.
 • K žádosti se dále přikládá:
  • průkaz totožnosti žadatele
  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, dokládá se rodný list
  • v případě, že žadatel je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl ke dni převzetí dítěte trvalý pobyt nebo bydliště, dokládá se pracovní smlouva nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.
Číst dál...

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

family tickling each other 1156672 mČlánek se dotýká informací související s příspěvkem na zakoupení osobního auta. Ne každý pěstoun má nárok na auto. A jaké jsou tedy podmínky při vyplácení příspěvku? Jaké náležitosti musí mít žádost a na jakém úřadě ji uplatňujeme? Můžu s tímto autem podnikat? Následující řádky vám pomohou se zorientovat v této oblasti.

Tento příspěvek náleží osobě pečující:

 • pokud má v pěstounské péči nejméně 3 děti,
 • pokud má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, a to včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna

a zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla.

 • Toto vozidlo se pak nesmí používat pro výdělečnou činnost.
  • Vozidlo, na které pěstoun příspěvek získal, musí k danému účelu používat po dobu 5 let, jinak je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Tedy například pokud vozidlo prodal, daroval či je začal používat pro výdělečnou činnost.
 • Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
 • Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
 • Tento příspěvek může být poskytnut i v bezhotovostní formě před zakoupením osobního motorového vozidla. Použití příspěvku je pěstoun povinen prokázat.
 • Od 1. 1. 2013 jsou pěstounské dávky poskytovány na základě jiného zákona, než jak tomu bylo doposud, období 10 kalendářních let se tak počítá nově od tohoto data.
  • Tedy byl-li příspěvek na zakoupení motorového vozidla čerpán např. v roce 2011 podle staré úpravy, lze o něj dle úpravy platné od roku 2013 po- žádat znovu.
 • Pokud má pěstoun v péči těžce zdravotně postižené dítě, může rovněž získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla ze systému dávek sminivan 1083983 mociální péče, tyto příspěvky ze systému sociální péče se nezapočítávají do limitu 200 000 Kč.

Kde a jak žádost vyplnit

 • Je třeba zajít na příslušný Úřad práce.
 • Formulář je dostupný online či na tom daném úřadě.
 • K žádosti je nutné připojit:
 1. rozhodnutí o svěření uvedených dětí do pěstounské péče
 2. rozhodnutí soudu, kterým byl žadatel ustanoven jako poručník těchto dětí,
 3. rozhodnutí o dočasném svěření do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče,
 4. rozhodnutí o osobní péči o dítě, k němuž nemáte vyživovací povinnost, a to po dobu, kterou probíhá soudní řízení o ustanovení poručníkem dítěte.
 • fakturu za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla, pokud toto vozidlo bude teprve zakoupeno, faktura se doloží dodatečně
Číst dál...

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

baby 1543077 960 720Jedním ze základních příspěvků, co se týče pěstounské péče, je příspěvek na úhradu potřeb dítěte. V jakých souvislostech vzniká nárok na tento příspěvek a na čem závisí jeho vyplacení? A od čeho se odvíjí výše příspěvku? V tomto článku najdete odpovědi na tyto otázky a přehledné tabulky, kde si dohledáte, na jakou výši příspěvku máte nárok.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má každé nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci.

 • Po dobu nezletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci, a této osobě je pak příspěvek vyplácen.

Nárok na příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte, a to nejdéle do 26. roku věku, které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do jeho zletilosti osobou pečující. Tento nárok pak nemá zletilé dítě, které bylo do dosažení zletilosti v péči osoby v evidenci

 • O příspěvek na úhradu potřeb zletilého dítěte žádá samo zletilé dítě, dítěti je příspěvek rovněž vyplácen.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží, pokud je dítě příjemcem důchodu z důchodového pojištění (např. sirotčí nebo invalidní důchod).

 • Pokud je tento důchod vyšší nebo roven příspěvku na úhradu potřeb dítěte, pak se příspěvek nevyplácí.
 • Pokud je důchod nižší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží příjemci částka, která dorovná rozdíl mezi příspěvkem a důchodem.
  • př. výše důchodu je 4000 Kč, výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je pro dítě do 6 let 4500 Kč, dorovnávací částka je tedy 500 Kč.

Příspěvek rovněž není vyplácen po dobu, po kterou je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu:

 • do zařízení pro péči o děti nebo mládež
 • v péči jiné osoby

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:girl with the fun hat 1425768 m

 • 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte, pokud se jedná o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I
(lehká závislost)
Dítě ve stupni závislosti II
(středně těžká závislost)
Dítě ve stupni závislosti III
(těžká závislost)
Dítě ve stupni závislosti IV
(úplná závislost)
Do 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400
6 – 12 let 5 650 6 800 7 250 7 850
12 – 18 let 6 450 7 800 8 300 8 700
18 – 26 let 6 750 8 100 8 600 9 000
Číst dál...

Kde a jak o dávky žádat

vintage fountain pen 2 1148654 mV rámci pěstounské péče, lze získat řadu příspěvků. Ke každému příspěvku, na který má osoba pečující nárok, musí dodat určité dokumenty. A jaké to jsou? A kde o tyto dávky vlastně žádat? A má žádost nějaké specifické podmínky? Následující řádky vám pomohou se v této oblasti zorientovat.

Kontaktní místa, kde lze o dávky zažádat

 • O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Jak musí vypadat žádost?

 • Je třeba mít předepsaný tiskopis, který je k dispozici na Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě.
 • Na tiskopisu je uveden seznam dokumentů, které je nutní k žádosti připojit.
 • Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se řídí místem trvalého pobytu pečující osoby či osoby v evidenci.
 • Pokud o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a o příspěvek při ukončení pěstounské péče žádá zletilá osoba, která byla do této doby v pěstounské péči osoby pečující či v evidenci, řídí se místní příslušnost místem trvalého pobytu této zletilé osoby

Dokumenty, které je třeba dodat k žádosti

 • Musí být prokázaná skutečnost o nezaopatřenosti dítěte.
 • Musí být dodáno rozhodnutí:
 1. o svěření dítěte do pěstounské péče
 2. o ustanovení poručníkem
 3. o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounemboys 286784 960 720
 4. návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje
 • Musí být dodáno rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • Musí být prokázán stupeň závislosti dítěte, které je odkázáno na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo o nárok na odměnu pěstouna.
 • Je třeba mít doklad prokazující výši důchodu v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Při zakoupení motorového vozidla či nezbytné celkové opravě motorového vozidla je třeba doklad o výši nákladů, jde-li o nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla.
Číst dál...