středa, 25 kvě 2016 10:10

Ucelený systém waldorfské školy

Napsal(a)

Ne všechny alternativní školy, mají uceleny vzdělávací systém, ve smyslu návaznosti škol. Waldorfská škola má stejně jako klasické školy několika stupňové vzdělávání, co se však liší je náplň jednotlivých stupňů. Je dáván důraz na napodobování, vlastní úsudek a názor. Jaké jsou stupně ve waldorfském systému? A co je pro ně důležité?

8 0Učební plán

Učební plán ve waldorfských školách je postaven na zcela jiných zásadách než učební plán na běžných základních školách. Je postaven zejména na myšlence, že žádný předmět není nadřazen nad ostatní předměty, každému vyučovanému předmětu je tak dávána stejná důležitost. Všechny předměty jsou proto povinné od začátku do konce povinné školní docházky.

Důležité nejsou informace, které si žáci jsou schopni zapamatovat a odříkat je zpaměti, ale hlavní je, aby získané informace byli schopni dávat do souvislostí a prakticky je využívat. Také od učitelů je očekávána vyučovací flexibilita.

Předškolní stupeň 

Předškolní stupeň je popisován jako vývojové období do sedmi let dítěte a je reprezentován waldorfskou mateřskou školou. V tomto období je kladen důraz zejména na napodobování. V této době by dítě nemělo být k ničemu nuceno, rodiče a vychovatelé by v něm měli vzbuzovat přirozený zájem. Také bychom neměli zapomínat na to, že děti v tomto věku vnímají nejen, to co dospělí řekli, ale zejména to, co udělali nebo jak se chovali, což je nyní pro dítě rozhodující.

Důležité je si také uvědomit a zvážit výši fyzických trestů a křiku. Jak již bylo zmíněno, dítě se v tomto věku učí zejména nápodobou a je tedy možné, že se později bude snažit trest uplatňovat například na svých vrstevnících nebo v dospělosti na svých dětech. Důraz je také kladen na vyprávění pohádek a příběhů na místo sledování televize či poslouchání rádia.

Nižší stupeň 8 1

Toto období je charakterizováno jako období od 7 do 10 let, tedy 1. - 4. třída. Stejně jako bylo v předškolním stupni důležité napodobování, je v nižším stupni důležitý faktor učitele.

Učitel je v tomto vývojovém stupni důležitý jako vzor a symbol respektu, které dítě potřebuje. Rozvíjejí se schopnosti vyjadřovací a pohybové. Napodobování se postupně mění ve vědomé následování.

Děti se učí psát, číst – to však až ve druhé třídě, a počítat. Na waldorfských školách je považováno za velmi důležité vyprávění pohádek, bajek, legend a mýtů, které mají přinášet zejména mravní ponaučení, ale je také kladen důraz na ruční práce, jejichž úkolem je dětem přinášet určitý obraz o realitě. Dalším výrazně odlišným prvkem oproti běžným základním školám je předmět eurytmie, které v sobě snoubí prvky hudby, rytmu a pohybu.

Střední stupeň

Tedy období od 11 do 14 let, tedy 5. – 8. třída. I v této fázi je velmi důležitý vzor učitele, přibývá řada náročnějších předmětů jako je geometrie, biologie, chemie, fyzika, latina nebo řečtina od šesté třídy, od osmého ročníku pak také dějepis. Žáci se učí psát dopisy, těsnopis.

Důležitou roli hraje také citová a umělecká výchova. Děti začínají připravovat pro waldorfskou školu typická divadelní představení a koncerty. V předmětech jako jsou pracovní výchova, se děti učí pracovat s materiály a nářadím, vyrábějí předměty denní potřeby nebo hračky. Druhou část středního stupně doprovází také pohlavní dospívání. V tomto období je pro mladé lidi důležitý především pohyb a rytmus, toto jim dle waldorfské pedagogiky nejlépe umožňuje právě eurytmie.

Vyšší stupeň

Jedná se o 9. až 12. třídu, tedy 15 - 18 let. Vlivem puberty a druhé proměny postavy se také do velké míry mění chování, chápání a myšlení a vztahy k okolí. Vzhledem k již volnější vazbě žáka k učiteli se žák začíná učit větší samostatnosti. V této fázi vývoje se učitel pro žáka stává spíše než autoritou „starším zkušenějším partnerem.“ Učitel se nyní snaží o to, aby dokázal potvrzovat já každého žáka. Látka by měla být vykládána tak, aby si o ní každý dospívající mohl udělat vlastní představu a posléze ucelený názor.