čtvrtek, 19 kvě 2016 16:50

Jak vnímá dítě Montessori systém vzdělávání?

Napsal(a)

Jak dítě roste, jde spolu s tím i jeho rozvoj a vývoj. My se v následujícím článku zaměříme na to, jak k tomu přistupuje Montessori. Na jaké oblasti je kladen důraz a jak se v nich pracuje? Čtete dále a dozvíte se, jak se dá nacvičit praktický život.

vchova1Do tří let věku dítěte je možné jen nepřímé výchovné působení. Podpora dospělých je později, cca od tří do šesti let věku, rozšiřována na přípravu a používání vhodného materiálu. Mezi sedmým a dvanáctým rokem věku se dítě učí novým znalostem zejména manipulací s předměty, vnímáním detailů, které si později dokáže samo spojit do smysluplných celků. Od dvanácti let dítě poznává svět nejen díky prostředí, ale i díky studiu a přemýšlení.

Pět základních oblastí, a které to jsou?

  1. Cvičení praktického života
  2. Smyslová výchova
  3. Čtení a psaní
  4. Matematika
  5. Kosmická výchova

Cvičení praktického životavchova2

Do cvičení praktického života je řazena chůze, nošení předmětů, zavírání a otvírání (např. dveří či skříněk), starost o sebe samého, osobní hygiena, starost o čisté oblečení a obuv, a spousta ostatních činností, kterými se děti snaží napodobit chování dospělých.

Smyslová výchova

Zde se rozeznává kontrast mezi předměty, rozvíjejí se zraková, sluchová a hmatová vnímání. Dítě se učí vnímat a rozpoznávat vůni, chuť, velikost, hmotnost, teplotu, atp. různých předmětů.

Čtení a psaní

V rámci jazykové výchovy se dítě setkává s materiálem, který má za úkol obeznámit dítě s písmeny a číslicemi, naučit jak skládat slabiky, případně slova, cílem je rozšířit slovní zásobu. Dítě se učí základním pohybům ruky, které bude potřebovat při psaní. Obecně lze konstatovat, že díky tomuto materiálu se dítě naučí číst, psát už v předškolním věku.

Matematika

Dítě je na oblast matematiky připraveno i díky již výše zmíněným oborům, díky řádu a připravenosti prostředí je již schopno řešit úkoly logicky a systematicky. Matematický materiál naučí dítě rozeznávat poměry mezi velikostmi, vytváří v něm smysl pro rozdíly a zálibu v přesnosti.

Kosmická výchova

V rámci této oblasti je poznáván svět díky setkávání s opravdovými součástmi světa v reálném životě. Uvědomění si sebe sama coby součásti kosmu. Harmonie světa je pak naplňována přátelstvím, úsilím o mír a snahou o jednotnost mezi lidmi.