Základní informace týkající se příspěvků a odměn v rámci pěstounské péče

coins 1444041 mTento článek je přehledný vhled do oblasti pěstounské péče a jejich odměn či příspěvků. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, se kterými se často setkáte, pokud se budete pohybovat v problematice pěstounské péče. Kdo je osoba pečující a kdo osoba v evidenci? Na co vše lze získat příspěvek a na co má pěstoun nárok? Tyto otázky mají své odpovědi níže.

Okruh dávek pěstounské péče

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Jedná se o příspěvek, který je pro potřeby nezletilého nezaopatřeného dítěte svěřeného do pěstounské péče. Výše příspěvku má několik úrovní.
 • Odměna pěstouna
  • Jedná se o osobu pečující či osobu v evidenci. Výše odměny se mění s počtem dětí, které jsou v péči osoby.
 • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Na příspěvek má nárok osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše odměny se mění s věkem dítěte.
 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti. Výše příspěvku je 70% pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče
  • Na tento příspěvek má nárok fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč. K tomuto dni zaniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

children 192327 960 720Osoba pečující

Jedná se o osobu, která je zodpovědná za výchovu dítěte. Osoba pečující je dále definovaná:

 • Osoba pečující je pěstounem (NE přechodnou dobu).
 • Osoba pečující byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Osoba pečující je ta, které bylo dítě dočasně svěřeno, a to než se stane pěstounem (př. osoba, která má dítě v tzv. předpěstounské péči).
 • Osoba, která je poručníkem dítěte, a o dítě osobně pečuje.
 • Osoba, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osoba v evidenci

Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Číst dál...

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

happy 286152 960 720Komu náleží příspěvek při ukončení pěstounské péče? Pěstounovi nebo zletilému dítěti? A jaké je jeho výše? Co vše musíte dodat k žádosti, kterou odnesete na příslušný úřad? Veškeré informace k příspěvku při ukončení pěstounské péče najdete níže.

 • Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči (jak osoby pečující, tak osoby v evidenci).
  • O dávku si žádá fyzická osoba, která byla v době dovršení zletilosti tj. 18 let dítětem v pěstounské péči.
  • V případě že se jedná o osobu, která i po dovršení zletilosti zůstává v pěstounské péči, tedy student který může až do 26 roků být nezaopatřeným dítětem, dávka se vyplácí až při ukončení pěstounské péče.
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče se vyplácí ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Příspěvek je vyplácen jednorázově ve výši 25 000 Kč.
 • Tento příspěvek náleží dané osobě pouze jednou.
 • Pokud nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, toho že dítě pobírá důchod z důchodového pojištění, který je vyšší či roven, náleží mu příspěvek při ukončení pěstounské péče také, a to ke dni následujícímu po skončení jeho nezaopatřenosti.

studying for a test 2 1126740 mKde a jak se vyplní žádost

 • Žádost vyplňuje ten, kdo žádá o dávku.
 • Žádost se vyřizuje na příslušném úřadu práce – dle místa trvalého bydliště žadatele o dávku.
 • Žádost je možné vyplnit v elektronické podobě či na příslušném úřadě.
 • K žádosti se dále přikládá:
  • průkaz totožnosti žadatele
  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, dokládá se rodný list
  • v případě, že žadatel je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl ke dni převzetí dítěte trvalý pobyt nebo bydliště, dokládá se pracovní smlouva nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.
Číst dál...

Příspěvek při převzetí dítěte

flower 877466 960 720Víte, na jaké příspěvky máte nárok z hlediska pěstounské péče? Jedním z nich, který získáte hned a automaticky je tzv. jednorázový příspěvek při převzetí dítěte. Jaká je jeho výše a jak se liší v závislosti na věku dítěte, se dočtete níže. Stejně tak tam získáte odpovědi na otázky spojené s žádostí.

 • Účelem tohoto příspěvku je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, které zpravidla nemá vlastní osobní věci při odchodu z ústavu.
 • Příspěvek při převzetí dítěte se vyplácí osobě pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.
 • Při převzetí téhož dítěte náleží příspěvek stejné osobě pečující jen jednou.
  • Například pokud je stejné dítě nejdříve svěřeno do předpěstounské péče a následně do pěstounské nebo poručnické péče, vyplácí se příspěvek jen jednou.
  • Pakliže však bylo dítě poté svěřeno do péče jinému pěstounovi nebo jiné osobě pečující, náleží příspěvek při převzetí dítěte i této další osobě pečující.
 • Příspěvek nenáleží osobě v evidenci při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.
 • Jestliže dítě do péče převzal manželský pár, nárok na příspěvek má pouze jeden z nich.

Výše příspěvku činí: to sign a contract 2 1221951 m

 • do 6 let - 8 000 Kč,
 • od 6 let do 12 let - 9 000 Kč,
 • od 12 let do 18 let - 10 000 Kč

Kde a jak vyplnit žádost

 • Je třeba zajít na Úřad práce dle svého trvalého bydliště.
 • Formulář lze získat online nebo na tom daném úřadě.
 • Žádost vyplňuje fyzická osoba, která převzala dítě do péče.
 • Je nutné k žádosti přiložit rozhodnutí:
  • o svěření daného dítěte do pěstounské péče
  • nebo rozhodnutí soudu, kterým byl žadatel ustanoven jako poručník tohoto dítěte
 • V případě, že se jedná o dočasné svěření do péče, je nutné předložit rozhodnutí příslušného orgánu.
 • I v případě péče o dítě, k němuž nemáte vyživovací povinnost, a to po dobu, kterou probíhá soudní řízení o ustanovení poručníkem dítěte, prokažte dokladem o zahájení řízení o ustanovení poručníkem dítěti.
Číst dál...

Jak se Všeobecná zdravotní pojišťovna angažuje v rámci programů pro budoucí maminky?

shoes 960899 960 720Všeobecná zdravotní pojišťovna si v roce 2015 připravila pro nastávající maminky řadu zajímavých programů. Jedná se o širokou nabídku služeb a aktivit, na které VZP přispívá až 2500 Kč. Pro čerpání této částky je třeba splnit několik následujících podmínek.

 • Musíte být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR.
 • Musíte být pojištěnec VZP.
 • Musíte být členem Klubu pevného zdraví.
 • Musíte požádat o příspěvek v době trvání programu.
 • Nesmíte dlužit na pojistném zdravotního pojištění.

Těhotné ženy

VZP budoucím maminkám nabízí několik možností, jak příspěvek ve výši 2500 Kč vyčerpat. Než ale představíme jednotlivé programy, je třeba zmínit základní pravidla čerpání:

 • Budoucí maminka musí předložit platný těhotenský průkaz, nebo pokud již porodila, rodný list dítěte.
 • Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2015.
 • Doklady o zaplacení, které se přikládají k žádosti, nesmí být starší 3 měsíců od data vystavení.
 • Čerpání příspěvku může být ukončeno i před koncem kalendářního roku, a to z důvodu vyčerpání stanovené výše limitu tj. 2500 Kč.
 • Lze čerpat i příspěvek až 500 Kč z programu Dárci krve, pokud budoucí maminka darovala krev v daném kalendářním roce a před tím než jí byl vystaven těhotenský průkaz, případně může tuto částku čerpat i po porodu, pokud to ošetřující lékař dovolí.

A na co tedy lze čerpat částku 2500 Kč?

Kardiovaskulární onemocnění - až do výše 500 Kč

 • Pohybové aktivity
  • kurzy s vyškoleným instruktorem pohybových aktivit s akreditací MŠMT v délce trvání min. 3 kalendářních měsíců
  • nordic walking, běh, aerobní pohybové aktivity, pilates, Fitball & Overball, kalenetika, H.E.A.T. program, flowing, plavání, tenis, badminton, squash a veslování
 • Snížení nadváhy a obezity
  • příspěvek bude poskytnut na základě platebního dokladu o úhradě léčby v péči obezitologa nebo nutričního odborníka a je třeba dodat potvrzení ošetřujícího lékaře o úspěšnosti léčby obezity
 • Odvykání kouření
  • částka je určena na odvykací kúru,
  • a na nákup léčivých přípravků zakoupených v době léčby v ordinacích vyškolených lékařů,
  • příspěvek je poskytnut na základě platebního dokladu a potvrzení lékaře o úspěšnosti léčby.

Diabetes - až do výše 500 Kčgirl 516341 960 720

 • Pohybové aktivity
  • proplácí se náklady, které pojištěnec s dg. diabetu vynaloží na lékařem doporučenou pohybovou aktivitu
 • Snížení nadváhy a obezity
  • příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s dg. diabetu vynaloží na indikované sestavení jídelníčku
 • Dezinfekce pro diabetiky
  • dezinfekční prostředky
  • náplasti Neuropad

Onkologická onemocnění - až do výše 500 Kč

 • vyšetření dermatoskopem

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - až do výše 500 Kč

 • očkování proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě, meningitidě, rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám, atd.

Budoucí maminky mohou navíc čerpat příspěvek - až do výše 500 Kč

 • Kurzy přípravy k porodu
 • Pohybové aktivity v těhotenství
  • jedná se o kurzy s cílem lepšího držení těla
  • prevence křečí a otoků nohou aj.
 • Screening v prvním trimestru
 • Doprovod u porodu
  • jednorázové použití ochranných pomůcek
 • Pomůcky ke kojení
  • odsávačky mateřského mléka
  • laktační pomůcky
  • prsní vložky
Číst dál...

Rodičovský příspěvek - jak na to?

family fun 4 1078240 mLámete si hlavu, jaký je rozdíl mezi peněžitým příspěvkem v mateřství a rodičovským příspěvkem? Jaká částka Vám bude vyplácena při rodičovské dovolené a dá se s rodičovským příspěvek dále manipulovat? Lze na rodičovské dovolené pracovat? Na tyto a další otázky vám dá odpovědi následující článek.

Rodičovský příspěvek:

 • nárok na něj má rodič, který osobně a po celý den pečuje o dítě,
 • celková částka je 220 000 Kč, které se čerpají nejdéle do 4 let věku toho daného dítěte.

Výpočet rodičovského příspěvku

 • Pro stanovení výše RP je rozhodující denní vyměřovací základ.
 • Pokud alespoň jeden z rodičů dosáhne k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30 násobku denního vyměřovacího základu (měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní), tak si pak rodič může volit délku i výši rodičovského příspěvku. Stanoví-li se denní vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
 • Nelze-li vystavit denní vyměřovací základ ani jednomu z rodičů, je zde pevný rodičovský příspěvek 7600 Kč do konce 9. měsíce věku dítěte a následně je pak vyplácena částka ve výši 3800 do 4 let věku dítěte.
 • Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku činní 11 500 Kč.
 • Dále je zde možnost, že pokud dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a tím se změní či vznikne výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek nově.
 • Příjem rodiče, který je na rodičovské dovolené, není sledován. Lze si tedy přivydělávat.
 • Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé tři měsíce, lze si tedy zkracovat či naopak prodlužovat dobu rodičovské dovolené až do vyčerpání celé částky.

Pro rychlý výpočet rodičovského příspěvku slouží jednoduché kalkulačky, kde zadáte požadované informace a kalkulačka vám následně vygeneruje konečnou částku.hearts 1 969796 m

Rodičovská dovolená:

 • nabíhá hned po skončení mateřské dovolené,
 • časový rozsah rodičovské dovolené je na rodičích,
 • o rodičovský příspěvek, který se váže k rodičovské dovolené, se musí zažádat a to nejlépe před koncem mateřské dovolené,
  • žádost o rodičovský příspěvek se podává na Úřad práce - Odbor státní sociální podpory dle trvalého bydliště,
 • v rámci jedné rodiny nelze zároveň pobírat peněžitou podporu v mateřství tzv. mateřskou a rodičovský příspěvek,
  • přechodný měsíc mezi mateřskou a rodičovskou je upraven tak, že nárok na rodičovský příspěvek vzniká jen tehdy, je-li tento příspěvek vyšší než mateřská.

Jak postupovat v situaci, když jsem na rodičovské dovolené, a čekám další dítě?

Pokud pobíráte rodičovský příspěvek a čekáte další dítě, budete postupovat následovně:

 • u gynekologa vyplníte formulář o zahájení mateřské dovolené a opět je odešlete na OSSZ či svému zaměstnavateli,
 • pokud splníte všechny požadavky pro vyplácení peněžitého příspěvku v mateřské, uplatníte jej na příslušném Úřadu práce,
 • Úřad práce vám pozastaví výplatu rodičovského příspěvku a obnoví jej zas po skončení nároku na peněžitý příspěvek v mateřské,
 • na závěr myslete na to, že pokud jste neměly nárok na mateřskou u prvního dítěte, nebudete ji mít ani u druhého.
Číst dál...

Výpočet mateřské dovolené v několika krocích

baby 552610 960 720Tento článek se bude podrobněji věnovat samotnému výpočtu mateřské, jednotlivým krokům a omezením. Dále zjistíte, zda můžete pracovat při mateřské dovolené. V neposlední řadě jsou zde uvedeny, jaké státní instituce mateřskou vyplácí.

Peněžitý příspěvek tzv. mateřská se opírá o předchozí mzdu v zaměstnání, pokud je žena OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) tak se částka odvíjí od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění.

Výpočet mateřské v několika krocích

S jak velkou mateřskou tedy mohu počítat? Následující 4 kroky vás dovedou ke konečné částce.

Mateřská dosahuje na 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) pak zjistíme jednoduchým výpočtem: DVZ=měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní.

DVZ se dále redukuje dle zjištěné částky následovně:

z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%

z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %

z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %

a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží

Následně vše sečteme dohromady a ze vzniklé částky vypočítáme 70%.

Výslednou částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené.

Nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet mateřské pro rok 2015, kde vše jednoduše zadáte do přehledné tabulky, která vám následně vygeneruje cílovou částku.

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) začne mateřskou vyplácet do 30 dnů po doručení vše potřebných dokladů pro uznání nároku.

 • Maximální výše mateřské je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
 • Minimální výše mateřské je 7.600,- / měsíc.
  • Pokud mateřská nedosahuje na částku 7600, má rodič nárok na doplatek do minimální výše.baby 1178539 960 720

Vznikne-li v době trvání pracovního poměru nárok na další mateřskou (do 4 let od první), použije se pro výpočet další mateřské DVZ, dle kterého se počítala první mateřská a reflektujte právě platné zákony.

Kdo mateřskou vyplácí a kde o ni zažádat

Mateřská nám bude chodit od OSSZ. Pokud podnikáme, a jsme tedy OSVČ, postupujeme nárok na mateřskou na příslušnou Městskou/Okresní správu sociálního zabezpečení. Ta vyplácí částku dle výše pojistného, které si žena OSVČ dobrovolně hradila. Jestliže však částka nedosahuje životního minima, je tato částka dorovnána Odborem státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Je třeba podotknout, že pokud žena OSVČ neplatila nemocenské pojištění, nebude jí vyplácena mateřská ale přímo rodičovský příspěvek.

Můžu pracovat při mateřské?

Při mateřské dovolené lze pracovat, ale má to svá omezení a pravidla.

 • Žena nemůže pracovat pro svého původního zaměstnavatele na stejné pracovní pozici.
 • Žena může pracovat pro svého původního zaměstnavatele, ale na jiné pracovní pozici a dle jiné smlouvy či dohody.
 • Žena může pracovat pro jiného zaměstnavatele na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
 • Žena, která je zaměstnaná, může začít pracovat jako OSVČ.
 • Žena, která podniká, nemůže nadále pokračovat ve své výdělečné činnosti.                                         Ale:
  • za a) ve výdělečné činnosti může pokračovat třeba manžel jako spolupracující osoba,
  • za b) žena OSVČ se může nechat zaměstnat bez omezení.
Číst dál...

Změny při vyplácení porodného

baby 428395 960 720V roce 2014 byla schválena zákonná úprava, která mění stávající podmínky pro výplatu porodného. Pro všechny nastávající maminky, které očekávají narození dítěte v tomto kalendářním roce tj. 2015, přináší tento článek ryze pozitivní zprávy. Změny se týkají nároku na porodné a vyplácení porodného i na druhé dítě.       

Obecně platí, že porodné je:

Porodné je sociální dávka, která je určena příslušným zákonem o státní sociální podpoře, tedy zákon číslo č. 117/1995 Sb. Dávka poskytována v závislosti na výši příjmu. Jednorázový příspěvek pro rodinu s nízkými příjmy.

Nejdříve stručně shrneme právní úpravu týkající se porodného do 31. 12. 2014.

 • Porodné se vyplácelo, pokud vznikl nárok na dávku, a to pouze při narození prvního dítěte.
 • Nárok na porodné byl vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině a ty musely být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny.
  • Nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
 • Porodné bylo stanoveno pevnou částkou a činilo 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.

Právní úprava týkající se porodného od 1.1 2015

 • Porodné je dávka poskytovaná v souvislosti s výškou příjmů, a kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.
 • Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny
  • Nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
 • Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě.
  • Pokud žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodnébaby 743247 960 720 a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
 • Nárok na porodné vzniká i tehdy, pokud je dítě mladší jednoho roku převzato do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek
  • Rozhodný příjem rodiny do 2,7násobku životního minima, první nebo druhé dítě.
 • Porodné náleží v rodině pouze dvakrát.
  • na první nebo druhé živě narozené dítě
  • na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů
 • Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Kdo má nárok na porodné?

 • Nárok na porodné má tedy ten, komu se narodí první nebo druhé dítě.
 • Žadatel o porodné musí být občanem ČR, nebo mít trvalý pobyt na území České republiky nebo na území některého ze států Evropské Unie.
 • Při stanovení hranice příjmů pro posouzení nároku na porodné se jako příjem započítává:
  • Výplata či příjmy z podnikání.
  • Náhrady mzdy, jako jsou nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti.
  • Další příjmy.
 • K žádosti o porodné je pak nutné doložit:
  • u nově narozeného dítěte se dokládá rodný list
  • potvrzení o příjmech v rozhodném období
  • porodné se vyřizuje na příslušném Úřadu práce odbor- sociální dávky.

Pro jednoduchý a rychlý výpočet lze použít i kalkulačku.

Číst dál...