Terapie, terapeut a klient – kdo je kdo?

Vymezen pojm terapie1Žijeme ve společnosti, ve které je moderní si vše vyřešit sám, být aktivní, výkonný, společenský, usměvavý. Smutky nejsou v módě, nanejvýš snad poznámka o stresu, přetažení či "depce". A to samé platí i pro děti. I děti mají problémy například s leností, únavou, depresí, nedostatkem energie nebo pocity úzkosti. Takovým dětem může prospět cílená terapie. Co si představit pod pojmem terapie? Co je jejím cílem? A opravdu má výsledky?

Terapie

Prvním pojmem je tedy samotná terapie, jedná se o léčení tělesných, duševních poruch a poruch chování. Terapie se už od svých počátků zaměřovala na hledání možností pomoci lidem v těžkých životních situacích. Terapie musí vždy vycházet z důkladné diagnostiky klienta. Navrhovaná terapie se realizuje prostřednictvím cvičení, nebo v rámci komplexního programu.

S klientem se pracuje podle povahy jeho problému individuálně, nebo ve skupinách. Terapie v léčebně pedagogické praxi se může začít pouze po navázání vztahu důvěry a získání klienta pro spolupráci. Odborným předpokladem začátku terapie je pochopení podstaty problému klienta na základě diagnostických údajů a pojmenování úloh, kterých je potřeba dosáhnout.

Na čem stojí terapie? 

Jak jsou cíle? Cílem terapií, je šance vytvářet nové vztahy, posilování vztahů klientů a rodičů a tvořivý rozdíl poznání. Terapie stojí na třech základních proměnných.

Akceptace neboli přijetí a potvrzení, patří mezi hlavní potřeby člověka jakéhokoli stáří. I nejmenší dítě musí být svými rodiči a zvláštěVymezen pojm terapie2 matkou přijato a milováno, jinak je vystaveno nebezpečí nežádoucího osobnostního vývoje, nevytvoření, či pozdější ztrátě základní důvěry ve svět a druhé lidi.

Empatie neboli porozumění vcítěním je to schopnost vidět druhého člověka jeho vlastníma očima, tedy jak prožívá, myslí hodnotí sebe i ostatní.

Autenticita neboli ryzost osobnosti a projevu terapeuta je kvalita, která se značnou měrou podílí na utváření žádoucího terapeutického vztahu. Autentický člověk se nestylizuje do žádné role, chová se přirozeně, je sám sebou.

Terapeut

Druhým pojmem, který neodmyslitelně k terapii patří, je terapeut. Za terapeuta se považuje osoba, která léčí, je vycvičena v metodách léčení a rehabilitace a to bez užití léků, nebo chirurgických zákroků.

Klient

Třetím pojmem, tím nejzákladnějším pro terapii a terapeuta, je klient. Právě navázání vztahu mezi klientem a terapeutem je nejdůležitějším a nejzákladnějším momentem jakékoli terapie. Terapeut vystupuje ve vztahu ke klientovi především jako člověk, ne jako výchovná nebo odborná autorita.

Terapeut a klient by si měli být tak blízcí, aby klient mohl být bez obav maximálně upřímný, sdílný, ve vztahu se cítil pochopen a v bezpečí, aby si mohl na úrovni komunikace dovolit vše. Na druhé straně je určitá vzdálenost mezi oběma nutná k tomu, aby si terapeut zachoval autoritu, duševní zdraví a vedl klienta k rozlišování mezi možným a nemožným, což nabývá na významu při dlouhodobé individuální terapii.

Číst dál...