Mezinárodní osvojení do ciziny

girl 1532527 960 720Proces mezinárodního osvojení má své fáze. Jednotlivými fázemi musí žadatel úspěšně projít. Článek se podrobně zaměří na to, jaké fáze to jsou, a které konkrétní kroky je třeba podstoupit, aby osvojení dítěte z České republiky do zahraničí bylo do ciziny bylo úspěšné.

Kdo může žádat o osvojení

 • Osvojení dítěte z České republiky do ciziny se provádí prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Žádat mohou:
  • manželské páry
 • Osvojení není dovoleno párům stejného pohlaví.
 • Mezi osvojitelem a osvojencem musí být zachován přiměřený věkový rozdíl. Zpravidla by neměl být menší než 16 let. Věkový rozdíl by měl tedy odpovídat přirozenému věkovému rozdílu mezi rodiči a děti.

Jak vypadá proces osvojení do zahraničí?

Tento proces má několik fází:

 1. Podání žádosti
 2. Matching
 3. Interakce
 4. Rozhodnutí o svěření do předadopční péče
 5. Zasílání zpráv o situace dítěte v rodině
 6. Rozhodnutí o souhlasu s osvojením
 7. Finalizace osvojení

Každá z výše zmíněných fází má své specifické kroky, které si v tomto článku přiblížíme.

1. Žádost

 • Žádost o zařazení do evidence se podává na  Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí prostřednictvím ústředního orgánu přijímajícího státu.
 • Žadatelé musí k žádosti připojit řadu dokladů týkajících:
  • majetkového stavu,
  • podmínek osvědčujících možnost stát se žadatelem o osvojení.
 • Žádost o zařazení žadatelů do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí musí mít plny a dostatečný psychologický posudek.
  • Posudek by měl být proveden psychologem se zkušeností s náhradní rodinnou péčí a schváleným ústředním orgánem pro posuzování žadatelů o adopci.

2. Matching

 • Na základě dokumentace dítěte a žadatelů provede Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí tzv. matching.
  • To znamená, že se provede výběr konkrétních žadatelů pro konkrétní dítě.
  • O výběru informuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí prostřednictvím ústředního orgánu příslušného přijímajícího státu, který posoudí výběr provedený Úřadem.

3. Interakce

 • V případě zájmu žadatele dojde k seznámení s dítětem.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí sjedná po dohodě se zařízením, ve kterém je dítě umístěno, termín seznámení.
 • Základní doba, kterou je žadatel povinen strávit s dítětem při interakci, je 7 až 10 dnů.
  • Je preferováno, aby tato doba byla podle konkrétních okolností delší, tedy až k 3 týdnům.
 • O interakci žadatele a dítěte vypracuje odborný personál zařízení zprávu, kterou předá Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

4. Rozhodnutí o svěření do předadopční péčemax 1376934 m

 • Po seznámení s dítětem je žadatel osobně povinen sdělit Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, zda se rozhodl dítě osvojit nebo ne.
 • Dítě se do předadopční péče budoucích osvojitelů umísťuje na základě rozhodnutí Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
  • Podmínka je souhlas ústředního orgánu přijímajícího státu.
 • V případě, že rozhodnutí o svěření do péče budoucích osvojitelů nabude právní moci, a dítě má vystaven cestovní doklad, pak nic nebrání tomu, aby dítě bylo vyzvednuto ze stávajícího zařízení a následně s ním vycestovat do přijímacího státu.

5. Zasílání zpráv o situaci dítěte v rodině

 • Po svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů jsou povinny ústřední orgány, zasílat Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zprávy o situaci dítěte v rodině (tzv. follow-up reports).
 • Osoba pověřená v přijímajícím státě k vypracování zpráv navštíví opakovaně a osobně rodinu a provede šetření.
 • Výsledky jsou zpracovány do dokumentu, ke kterému bude přiložena aktuální lékařská zpráva a fotografie dítěte spolu s ostatními členy rodiny.
  • To vše se bude opakovat po  1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 a 48 měsících od přemístění dítěte do cizího státu v péči budoucích osvojitelů.

6. Rozhodnutí o souhlasu s osvojením

 • Po 6 měsících od umístění dítěte v přijímajícím státě a po předložení 3 zpráv mohou osoby, jimž je dítě svěřeno do předadopční péče, podat Úřadu žádost o udělení souhlasu s osvojením dítěte do ciziny.
 • Tento souhlas je nutnou podmínkou osvojení dítěte.

7. Finalizace osvojení

 • O vlastním osvojení je vedeno řízení v přijímajícím státě.
 • Hned jak dojde k osvojení dítěte v cizině, přijímající stát o této skutečnosti uvědomí stát původu tím, že zašle doklad potvrzující, že k osvojení došlo v souladu s Úmluvou.
Číst dál...