Pseudodyslexie

pseudodyslexie1Pseudodyslexie neboli nepravá dyslexie, je většinou způsobena nepříznivými faktory, jako je nedostatek potřebných stimulů podněcujících optimální vývoj. Je spojena se zanedbaností dětí, nesprávnou či nevyhovující metodou výuky čtení či skrytou smyslovou vadou.

Děti tedy mají obtíže se čtením, ale příčinou je např. nevhodné sociální prostředí či nedostatek stimulů- tedy vnější podmínky.

Jaké jsou projevy pseudodyslexie?

U dětí s pseudodyslexií je charakteristický celkově slabý prospěch. Projevy jsou jinak shodné s projevy dyslexie. Dítě obtížně poznává písmena, plete si je zejména tvarově podobná písmena, obtížně skládá slabiky, dělá přesmyky, při čtení hláskuje, slova komolí nebo je hádá, nejprve čte potichu, pak nahlas, opakuje začátky slov, čtenému textu nerozumí. Při čtení je pak dítě nápadně neklidné.

Důležité však je, že zásahem do vnějších podmínek můžeme projevy zmírnit či odstranit.

Domácí nápravné cvičení

Program cvičení navrhuje a vede odborný pracovník školy nebo PPP - speciální pedagog. Nápravné postupy jsou ryze individuální a jednotlivé kroky na sebe pozvolna plynule navazují. Rodiče provádějí s dítětem doporučená cvičení doma, mohou se účastnit hodin speciální reedukační péče ve škole, mohou docházet do poradny ke konzultacím.pseudodyslexie2

Je nutné dodržovat tyto obecné zásady:

1. pravidelnost cvičení – denně max. 20 minut (včetně víkendových dnů, nejlépe v podvečer)

2. důslednost

3. klidný a optimistický přístup

4. respektování osobního pracovního tempa

5. nenucení ke cvičení násilím

A čeho se vyvarovat?

Důležité je vyvarovat se nejčastějších chyb a nesprávných postojů – hubování, vyčítání, vymáhání slibů, že se zlepší, urážek, nadávek, zdůrazňování úspěchů staršího sourozence či kamaráda, stálého podivování se nad tím, co dítě neumí – povzdechy typu „vždyť ses to už učil“, příkazy „uč se“ (stejně se neučí, neví jak), nucení ke každodennímu úmornému dlouhému čtení (které vede k ještě větší nechuti a odporu ke čtení) a hlavně odpírání chvály, neocenění drobných pokroků a snahy.

Číst dál...

Dyslexie

dyslexie1Má vaše dítě obtíže se čtením? Čte pomalu, nepřesně, namáhavě? Stále jen slabikuje? Čte nerado a jenom z donucení? A i když se snaží, přesto mu čtení nejde? Takové obtíže mívají děti trpící specifickou vývojovou poruchou učení - dyslexií, přičemž mají přiměřenou inteligenci a dostatečně podnětné prostředí.

Jedná se o poruchu, která postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu. Tato vývojová porucha je buď vrozená, nebo získaná poškozením mozku. U některých jedinců lze poruchu odstranit, u jiných přetrvává v určité podobě až do dospělosti.

Jak poznáme, že je dítě dyslektik?dyslexie2

Dyslektické projevy mohou mít různé příčiny a mohou se vyskytovat v různých oblastech čtenářského výkonu. První příznaky dyslexie mohou být různé: dítě začíná pozdě mluvit, obtížně se vyjadřuje, má malou slovní zásobu, nedokáže vytleskat slovo po slabikách. Zaměřte se především na tyto znaky při čtení:

Rychlost: Dítě luští písmena a hláskuje, neúměrně dlouho slabikuje, nebo naopak čte zbrkle, domýšlí slova. Není výjimkou, když dítě má dobrou rychlost čtení, umí tedy převést tvar slov do zvukové podoby, ale není schopno chápat obsah přečteného.

Chybovost: Dítě zaměňuje tvarově blízká písmena např. a/e, m/n, b/d/p. Může také zaměňovat zvukově blízká písmena t/d. Dochází k zaměňování pořadí písmen ve slově, kdy například slovo sen je přečteno jako nes, někdy může vynechávat písmena případně i slabiky některých slov. Další častou chybou je domýšlení slov podle jejich začátku nebo kontextu.

Technika čtení: Dítě například slovo potichu předčítá po hláskách a pak jej vysloví nahlas, nebo neúměrně dlouho zůstává ve čtenářském vývoji u slabikování, opakovaně čte začátky slov případně celá slova, čtení je neplynulé, těžkopádné, s častými zárazy.

Porozumění: Zaměření úsilí a pozornosti na zvládnutí čtenářské techniky může dítěti znemožnit více či méně porozumět obsahu přečteného. Někdy to může být na úrovni úniku detailů, či částí z obsahu. V nejtěžších případech dítě nerozumí obsahu přečteného textu vůbec.

Číst dál...