Hodnocení žáků ve waldorfské škole

Jak se hodnotí žáci? Jsou zde známky? Probíhá to klasicky, tak jak jsme zvyklý? Ne, jde přece o alternativu, a proto i hodnocení je odlišné. Jak je tedy hodnocen žák na waldorfské škole?

10 0Obecné zásady hodnocení

Waldorfská pedagogika je postavena na základě poznání člověka jako celistvé bytosti, jeho specifických potřeb v různých vývojových fázích. Cílem waldorfské pedagogiky je napomáhat dítěti, aby si bylo vědomo své jedinečné individuality a mohlo v dospělosti svobodně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Žák je hodnocen ve všech ročnících a ve všech předmětech školního vzdělávacího programu slovně. Průběžné hodnocení se uplatňuje při posuzování dílčích výsledků a projevů žáka. Širší slovní hodnocení je uplatňováno taktéž na vysvědčení, které se vydává žákovi v každém pololetí. Výkony žáka jsou posuzovány v kontextu s jeho vývojovou úrovní.

Na prvním stupni základní školy má vysvědčení ráz především individuálně-diagnostický a je určeno rodič10 1ům. Na druhém stupni se stává převažujícím kriteriální hodnocení a obrací se přímo na žáka.

Konkrétní hodnocení

Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Do hodnocení se promítá píle, aktivita žáka a jeho zodpovědný přístup ke vzdělávání, zohledňují se i souvislosti, které mohou ovlivnit jeho výkon. Jeho součástí mohou být i perspektivy pro další rozvoj žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat. Chování žáka však neovlivňuje hodnocení výsledků vzdělávání ve vyučovacích předmětech

Sebehodnocení

Sebehodnocení je důležitou částí samotného hodnocení. Je posilována sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Učitelé se o chybě se žáky baví a žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je tak důležitý prostředek učení. Při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál. Žák je tedy veden k tomu, aby komentoval své výsledky a výkony.

Číst dál...